Samosprávy sa hlásia o väčšie slovo pri Konferencii o budúcnosti Únie

Na snímke tabuľa s nápisom na budove, v ktorej sídli Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) na Bezručovej ulici v Bratislave [TASR/Jaroslav Novák]

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska kladie koncepcia Konferencie z dielne ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí príliš veľký dôraz na spoločensko-politickú úroveň a teda „účasť národnej elity“. Zapojiť chcú členov Európskeho výboru regiónov.

Nelegislatívny materiál „Koncepcia Konferencie o budúcnosti Európy v Slovenskej republike“ od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR aktuálne prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním.

Rezort v ňom vysvetľuje európsky kontext príprav, ciele ako aj predbežnú predstavu o organizovaní a povahe podujatí, ktoré by sa v rámci konferencie mali realizovať na Slovensku.

Slovenská podoba konferencie by mala mať dva piliere. Jedným má byť „stimulovanie objektívnej, konštruktívnej verejnej diskusie o EÚ s dôrazom na regióny“ a druhá má stáť na expertnej analýze prioritných sektorových oblastí a vypracovávaní odporúčaní pre vládu.

Hoci sa v prvom pilieri od začiatku rátalo s akciami a podujatiami v regiónoch, Združeniu miest a obcí SR sa to zdá nedostatočné. V rámci medzirezortného pripomienkového konania vznieslo zásadnú pripomienku, kde, okrem iného, kritizuje fakt, že sa Konferencia na Slovensku organizuje, že „zdola nahor“.

„Nepotrebujeme diskusie pre formu, ale pre užitočný obsah. Pripravovanú diskusiu však vnímame ako príležitosť na zvýšenie povedomia o európskych politikách a procesoch medzi miestnymi politikmi, a tým aj občanmi,“ píše ZMOS.

Odmieta však východiská vládneho materiálu, ktoré sa odvolávajú na skúsenosti s v minulosti organizovanými formátmi – MYSMEEÚ a Národný Konvent o EÚ.

Slovensko má podľa ZMOS dlhoročné skúsenosti s podobným formátom diskusií, „pričom však musíme konštatovať, že všeobecne nie je vyhodnotený ich prínos, závery, ani výsledok presadzovania odporúčaní z diskusií známych ako národný konvent o Európskej únii“.

Črtá sa Konferencia o budúcnosti Únie. Ministerstvo zahraničia sa radí s odborníkmi a pripravuje úlohy pre vládu

Informovanosť o EÚ nie je cieľ sám o sebe, má nám pomáhať robiť lepšie politiky, hovorí Alexander Duleba zo SFPA na margo pripravovanej Konferencie o budúcnosti EÚ, ktorej štart a presná podoba sú stále nejasné.

Samosprávy tvrdia, že chýba „integrovaný prístup k európskej agende na Slovensku, čoho výsledkom je aj súčasné ponímanie európskej agendy a nášho členstva v EÚ: neporozumenie európskej agende a jej dopadu na každodenný život občanov“.

Koncepcii vyčíta, že kladie veľký dôraz na spoločensko-politickú úroveň, teda na účasť národnej elity. „Združenie je presvedčené, že začať by sa malo od územnej samosprávy, mimovládneho/občianskeho sektora, akademickej a podnikateľskej obce za účasti národných a európskych predstaviteľov“.

ZMOS argumentuje, že miestni aktérov ktorí sú bližšie k občanom, poznajú svoje územie a tešia sa vyššej dôvere. „Majú najlepšiu pozíciu v zmysle šírenia osvety a publicity, vedia osloviť svojich občanov. Napokon práve miestna samospráva je jednou z nedôveryhodnejších inštitúcií na Slovensku“.

„Miestne aktivity sú odpoveďou na konkrétne problémy a výzvy, ktorým v danom období čelíme. Miestnymi aktivitami vytvárame pre svojich občanov modernú komunitu, moderný štát a modernú Európu.“

Zapojenie členov Výboru regiónov

ZMOS zároveň žiada, aby ako hlavní aktéri pripravovaných diskusií boli zapojení členovia slovenskej delegácie v Európskom výbore regiónov.

Európsky výbor regiónov je poradný orgán EÚ, ktorý v európskom rozhodovaní presadzuje záujmy miestnych a regionálnych samospráv. Slovensko zastupuje 9 riadnych členov, volených predstaviteľov samospráv, na čele s županom Bratislavského samosprávneho kraja, Jurajom Drobom (SaS).

Ministerstvo zahraničia pripomienku ZMOS akceptovalo s tým, že regionálny aspekt sa prejaví pri výbere tém, personálneho a inštitucionálneho obsadenia, a organizovaní podujatí v regiónoch.

„Členov delegácie SK v Európskom výbore regiónov zakomponujeme medzi personálnych aktérov. Úlohu regiónov nespochybňujeme a vítame iniciatívny prístup. MZVEZ SR dlhodobo podporuje snahu o integrovaný prístup k európskej agende. Dobre nastavená spolupráca so zástupcami regiónov v rámci Konferencie o budúcnosti môže tomuto cieľu napomôcť, aj keď je to komplexnejší problém,“ reaguje rezort diplomacie.

Eurofondy pomáhajú zavádzaniu participácie v slovenských samosprávach

Kraje aj mestá sa zapájajú do projektov participatívnej tvorby politík financovaných z európskych fondov, najmä z operačného programu Efektívna verejná správa. EURACTIV.sk zmapoval snahy o systematické zapájanie verejnosti na úrovni krajov a miest.

Odborníci na participatívne projekty, akou by do veľkej miery mala byť aj Konferencia o budúcnosti Európy, hovoria, že participácia na lokálnej úrovni zatiaľ na Slovensku prináša najlepšie výsledky. Podľa Alexandry Polákovej-Suchalovej z FSEV UK existuje veľa odskúšaných participatívnych nástrojov, pričom jedna z ciest je to presunúť na úroveň samospráv. To však podľa nej otvára otázku ich kapacít, ktoré, okrem iného, zamestnáva pandémia.