Šefčovič sľubuje naplniť kvóty euroúradníkov pre nováčikov

Keď Európska únia prijala 12 nových členov, boli zároveň nastavené kvóty, ktoré maili zaistiť, že tieto krajiny budú riadne zastúpené aj medzi zamestnancami inštitúcií. Odvetdy sa tento cieľ nepodarilo  celkom naplniť.

„Do konca tohto roku dodržíme slovo a kvóty budú naplnené na všetkých úrovniach“, poveda Šefčovič, ktorý je zodpovedný za medzininštitucionálne vzťahy a administratívu. Včera v Bruseli predstavil reformu sytému náboru pracovníkov európskych inštitúcií.

„Kvóty sa nám podarilo dobre naplniť na úrovni administratívy a chceme využiť tento rok, aby sme naplnili kvóty pre riaidice posty a aby sme zabezpečili zodpovedajúcu geografickú rovnováhu“, povedal podpredseda Komisie.

Rýchlejší a efektívnejší výber

EÚ musí byť podľa Šefčoviča rýchlejšia a efektívnejšia pri výbere zamestnancov, aby bola schopná prilákať tých najlepších.

„Na čoraz konkurenčnejšom trhu práce musia byť európske inštitúcie schopné prílákať rôznorodú paletu kvalitných uchádzačov. Na to je ale potrebné, aby im vedeli inštiucie ponúknuť zodpovedajúce pozície „bez zbytočných prieťahov“.

Testy pre najbežnejšie obsadzované pozície sa budú konať pravidelne raz ročne, čo má pomôcť kandidátom aj Brsuelu lepšie plánovať.

Testy, ktoré pripravuje EPSO (Európsky úrad pre výber pracovníkov) sa budú konať v troch vlnách – pre adminstratívu, asistentské pozície a lingvistov. Dopĺňať ich budú inidivduálne súťaže pre špecializované pozície.

Detailné znalosti o Európskej únii už nebudú ťažiskom testov pre nádejných euroúradníkov. Namiesto toho sa budú hlbšie testovať ich zručnosti.

„Od teraz budú vo výberovom procese len dve štádiá: počítačový test, na záklqde ktorého sa urobí prvotný výber v členských krajinách a druhé hodnotiace štádium v Bruseli“, vysvetľuje Šefčovič.

Prvá počítačová fáza sa sústredí na na sedem základných zručností  – analytické myslenie, riešenie problémov, komunikácia, kvalita výstupov, schopnosť učiť sa a rozvíjať, schopnosť stanoviť si priority a organizáciu práce,  flexibilita a práca v tíme.

Úspešní kandidáti budú pozvaní do Bruselu na ďalšie kolo, kde budú musieť  riešiť  modelové sitácicie v zvolenom obore, prípadové štúdie, pripraviť ústnu prezentáciu, abolvovať testovanie v skupine, ako aj podrobiť sa jazykovému testu. To všetko pred tým, ako sa dostanú k štrukturovanému pohovoru.

Druhé štádium bude prebiehať v druhom pracovnom jazyku EÚ, ktorý kandidát ovláda.

Predchádzajúci systém bol pomalý

„Nový cyklus bude trvať od piatich do deviatich mesiacov, teda nie až dva roky ako tomu bolo doteraz“, hovorí Šefčovič.

„Veľmi často sme preto nezískali najlepších ľudí, pretože ak ste mladý a chytrý je nepravdepodobné, že budete čakať až dva roky na rozhodnutie, či ste dostali miesto“, pripúšťa komisár chyby predchádzajúceho systému. K tým patrí aj frustrácia uchádzačov, ktorí boli úspešní a napriek tomu musli čakať na tzv. rezorvných zoznamoch.

Aj riaditeľ EPSO David Barfield priznáva, že encyklopedická znalosť detailov neukázala, či je  uchádzač  kompetentný zastávať konkrétnu pozíciu.

Všetci kandidáti  – úspešní aj neúspešní  – dotanú po novom spätnú väzbu, dokument (pas schopností), v ktorom budú popísané ich silné a slabšie stránky. EPSO tak reagovalo na kritiku, že predchádzajúci systém nebol dostatočne transparentný.

Francúžština je pre zamestnanie v EÚ kľúčová

Šefčovič odmietol obvinenia, že nový systém povedie k poklesu francúzsky hovoriacich ľudí v inštiuciách. Trvá na tom, že „francúžština je esenciálna“. Podľa neho sa „počas stretnutí očakáva, že viete prenúť medzi angličtinou a francúštinou, čo veľmi často vedie k franglais efektu“.

Priznáva ale, že „chceme od ľudí, aby ovládali aj iné jazyky“ a dodáva,  „že cieľom EÚ je zvýšiť počet jazykov, ktoré ľudia používajú, nie ich znižovať“.

Šéf EPSO dodáva, že je potrebné nájsť rovnováhu medzi „pracovnými jazykmi pre profesionálne účely a zaistením klutúrnej a jazykovej diverzity.“ „Je však veľmi pravdepodobné, že budete potrebovať tri jazyky EÚ na to, aby ste boli povýšení“, hovorí Barfield .

Prvá súťaž, ktorá sa bude riaidť novými pravidlami bude vyhlásená 16. marca.