Slovenské predsedníctvo EÚ: Vláda plánuje prvé kroky

Zdroj: TASR, Martin Baumann

Vláda na svojom stredajšom zasadnutí schválila materiál „Príprava predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016 – základné východiská a aktuálne priority“, ktorý je prvým vážnejším krokom príprav na predsedníctvo v Rade EÚ v druhom polroku 2016. Predsednícke trio bude Slovensko tvoriť spolu s Holandskom a Maltou (predsedníctva majú pred a po Slovensku). Kontaky na túto tému začnú prebiehať hlavne v roku 2014. 

Čo čaká Slovensko?

Počas predsedníctva jednej krajiny sa orientačne uskutoční 35 riadnych zasadnutí ministerských Rád, 10 až 15 neformálnych Rád a približne 900 zasadnutí pracovných skupín. Podstatná väčšina stretnutí prebieha v Bruseli, na Slovensku budú prebiehať summity EÚ s tretími krajinami, neformálne stretnutia Rád, expertné podujatia a konferencie a kultúrno-spoločenské podujatia.

Legislatívny plán bude do veľkej miery vychádzať z priorít novej Európskej komisie a nového Európskeho parlamentu (obe od roku 2014). Predsednícka krajina musí vystupovať v roli „čestného sprostredkovateľa", ktorý má uľahčiť hľadanie konsenzu a reprezentovať spoločnú pozíciu Rady vo vzťahu k Európskej komisii a Európskemu parlamentu a zúčastňovať sa na prípadnom troj-dialógu v sporných otázkach.

Rozpočet až po analýze

Už dnes je jasné, že sa výška rozpočtu bude počítať v desiatkach miliónov eur, najrealistickejšie odhady sa pohybujú okolo 60 miliónov. Podobné výdavky plánuje napríklad v súčasnosti predsedajúci Cyprus. Poľsko na predsednícky polrok vyčlenilo viac ako 100 miliónov, susedná Česká republika 90 miliónov eur. Veľa bude závisieť od pompéznosti zvoleného formátu, rozsahu komunikačných aktivít a náročnosti logistiky jednotlivých akcií (či budú v Bratislava alebo iných mestách, či sa budú využívať priestory vo vlastníctve štátu a podobne). 

Program

Agenda slovenského predsedníctva je v tomto štádiu neznámou. Ministerstvo zahraničných vecí ale zisťovalo u rezortov, ktoré témy sú pre ne najpodstatnejšie a načrtlo ako možnú prierezovú tematickú prioritu v rámci predsedníckeho tria otázku „vody v tom najširšom ponímaní“.

Materiál zdôrazňuje nutnosť širšieho politického konsenzu ohľadne otázok súvisiacich s výkonom predsedníctva. Jeho vykonávateľom bude vláda, ktorá by mala vzísť z najbližších parlamentných volieb naplánovaných na jar 2016. Predsedníctvo Slovenska začína 1. júla 2016.

Zabezpečenie príprav

Medzirezortná koordinačná skupina na úrovni štátnych tajomníkov a vedúceho Úradu vlády bude dohliadať na obsahové zameranie a  kontrolovať organizačno-technické prípravy. Podpornú funkciu jej budú plniť medzirezortné pracovné skupiny. Ich rozhodnutia do rezortov transponujú rezortné pracovné skupiny.

Materiál navrhuje v časovom horizonte rokov 2013 až 2014 zvážiť vytvorenie funkcie splnomocnenca vlády pre predsedníctvo.

Hlavným koordinačným a administratívnym orgánom bude Sekretariát slovenského predsedníctva, ktorý bude aj mediálnym styčným bodom. 

Je to o ľuďoch

Ministerstvo zahraničia má vypracovať návrh personálneho zabezpečenia predsedníctva a viesť databázu ľudí, ktorí by mohli byť zaradení do tzv. „predsedníckeho korpusu“. Časť nových ľudí budú tvoriť zamestnanci na dobu určitú – po trvanie potrieb predsedníctva. Ústrednú úlohu bude zohrávať aj Stále zastúpenie SR pri EÚ, ktorého obsadenie sa má takmer zdvojnásobiť (najmä vedúci pracovných skupín). Zastúpenie bude pravdepodobne potrebovať v Bruseli novú budovu.

V spolupráci s Ministerstvom školstva ale aj s Generálnym sekretariátom Rady v Bruseli, sa bude pripravovať školenie pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na výkone predsedníctva v jednotlivých tematických moduloch. Materiál odporúča  v závere prípravy intenzívne kurzy aj pre politických predstaviteľov vlády.

Predsedníctvo je v neposlednom rade príležitosťou na propagačnú prezentáciu krajiny navonok. Sprevádzať ho bude aj komplexný komunikačný plán zameraný aj na širokú verejnosť a zvyšovaniu povedomia o európskych otázkach. Rezort diplomacie prisľúbil aj snahu o kvalitný dialóg s odbornou verejnosťou, napríklad prostredníctvom oživeného projektu Národného konventu.