Slovensko stále ladí, ako tvoriť národné stanoviská k aktom EÚ

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a štátny tajomník MZVaEZ Ivan Korčok. Foto: TASR/ŠŠtefan Puškáš

Do vlády koncom augusta smeruje materiál, ktorý hodnotí, ako na Slovensku funguje koordinácia tvorby stanovísk a realizácia politík EÚ.

Rezort diplomacie, ktorý európsku agendu na Slovensku koordinuje, sa na názory a skúsenosti pýtal iných ministerstiev, orgánov štátnej správy či podnikateľov.

MZVaEZ SR si na základe zisteného dalo za úlohu zvážiť aktualizáciu celého systému tvorby národných pozícií.

Prierezové témy. Kto je zodpovedný?

Čoraz viac aktov EÚ má prierezovú povahu, čo na národnej úrovni často komplikuje určenie, do koho gescie právny akt patrí. Ak sa príprava stanovisko zanedbá už v tomto bode, má to priamy vplyv na kvalitu národnej pozície.

Materiál hovorí o potrebe „vytvorenia priestoru na diskusiu a synergický prístup k európskej agende vzhľadom na fakt, že väčšina aktuálnych návrhov aktov má medzirezortný charakter.“

Rezort diplomacie odporúča otvárať kompetenčné spory na Komisii pre európske záležitosti, ktorá spolu s Úradom vlády v takom prípade rozhodne.

Štyri týždne sú málo

Ministerstvá majú značný problém s 4 týždennou lehotou, do ktorej musia návrh predbežného stanoviska za Slovensko doručiť parlamentu. Časové okno je ale stanovené v rokovacom poriadku NR SR a je prepojená s ďalšími lehotami, ktoré má parlament pri možnosti vyjadrovať s aktom EÚ.

„MZVaEZ SR prehodnotí potrebu širšej diskusie týkajúcej sa lehôt na pripomienkovanie a predkladanie predbežných stanovísk,” uvádza dokument.

Posudzovanie vplyvov

Ťažkosti majú rezorty aj s predbežným posudzovaním vplyvov návrhov aktov EÚ, napríklad na podnikateľské prostredie či štátny rozpočet. Keďže v tomto momente ide len o prvotný návrh, obsah aktu ako aj vplyvy sa môžu ešte meniť. Ministerstvo zahraničia im pripomína, že je to kľúčové z hľadiska transparentnosti a zaangažovania subjektov, ktorých sa regulácie týkajú, už od počiatku.

Meškajúci elektronický systém

Návrhy stanovísk k dôležitejším aktom EÚ prechádzajú medzirezortným pripomienkovým konaním.

Jeho dĺžka je spravidla 10 dní. Niektoré inštitúcie sa sťažujú na zadávanie materiálov do systému Slov-lex, ktorý nie je myslený na tento druh materiálov ale na národnú legislatívu.

Preto sa na Slovensku už roky hovorí o vytvorení špeciálneho elektronického systému prispôsobeného na prehľadné sledovanie a uchovávanie aktov EÚ a národných pozícií k nim. Pôvodne mal byť tento špeciálny pod modul pod Slov-lex pripravený ešte pred začiatkom slovenského predsedníctva v Rade EÚ, to sa však nestalo.

„Spustenie systému (…) bolo odložené v súvislosti s prípravou a výkonom SK PRES. V súčasnosti prebieha vnútorné vyhodnotenie funkcionalít systému na základe skúseností nadobudnutých počas predsedníctva v Rade EÚ.“

Chýbajúci sociálni partneri

Kľúčové v tvorbe národných stanovísk sú tzv. Rezortné koordinačné skupiny, ktoré v ďalších etapách rozhodovacieho procesu ladia národnú pozíciu. Rezort diplomacie vníma dlhodobú kritiku zo strany sociálnych partnerov, ktorí sa sťažujú, že nie sú na tieto zasadnutia vždy prizývaní. Odporúča preto, aby sa tak dialo vždy, keď sa ich prerokovávaný návrh týka.

Príprava inštrukcií

Už spomínaná Komisia pre európske záležitosti sa na národnej úrovni schádza pred zasadnutím Coreper-u v Bruseli, čo je stretnutie veľvyslancov alebo ich zástupcov pri EÚ, teda posledná úroveň pred Radou ministrov.

Schvaľuje inštrukciu pre slovenských diplomatov zasadajúcich vo formáte Coreper I. a II.

Rezorty vytýkajú neskoré zasielanie agendy, čo sa deje v ten istý deň, ako sa komisia stretáva a súvisí s tým, kedy agendu vydá Generálny sekretariát Rady. Dôsledkom je „sporadická účasť zástupcov rezortov na zasadnutiach komisie“. Negatívne vnímajú pracovníci ministerstiev aj to, že sa inštrukcie pre Coreper spracúvajú nadvakrát, raz na ministerstve a raz na Stálom zastúpení pri EÚ.

Ministerstvo zahraničia preto píše, že je treba so Zastúpením otvoriť diskusiu o efektívnejšom nastavení prípravy inštrukcií.