Smerom k európskemu ministerstvu financií

Zdroj: EP

Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe", je správa, na ktorej sa podieľali predseda Európskej komisie (J.-C. Juncker), predseda Európskej rady (D. Tusk), predseda Euroskupiny (J. Dijsselbloem, prezident ECB (M. Draghi) a predseda Európskeho parlamentu (M. Schulz).

Sumarizuje nápady pre ďalšiu integráciu a lepšie fungovanie eurozóny.

Postup prác v princípe rozdeľuje do dvoch fáz – okamžité zmeny, ktoré potrebujú iba úpravu existujúcich pravidiel alebo prijatie nových a druhú, ktorá už predpokladá zásahy do primárneho práva EÚ.

Žiadny z návrhov nie je radikálny, čo sa od správy ani neočakávalo. Je písaná tak, aby bola stráviteľná pre všetky zúčastnené krajiny, vrátane krajín, ktoré euro nepoužívajú.

Od pravidiel k zdieľaniu suverenity

Základnou tézou je, že na to, aby ekonomiky eurozóny a rozpočtové rámce krajín konvergovali, bude v budúcnosti nevyhnutné „väčšie zdieľanie suverenity“.

Zásadnejšie zmeny si však majú počkať po roku 2017, kedy sa budú konať voľby v Nemecku aj vo Francúzsku.

Eurozóna sa má „posunúť od systému pravidiel a usmernení pre vnútroštátnu tvorbu hospodárskej politiky k systému, ktorý sa bude vyznačovať väčšou mierou zdieľania suverenity so spoločnými inštitúciami, z ktorých väčšina už existuje a môže postupne túto úlohu plniť“.

To si bude od členských štátov vyžadovať, aby „čoraz viac akceptovali spoločné rozhodovanie o niektorých aspektoch národných rozpočtov a ekonomických politík,“ čo „umožní istý stupeň zdieľania rizika“.   

Fáza 1 (júl 2015 až jún 2017) „Prehlbovanie za pochodu“

Táto fáza obsahuje:

 • Vytvorenie nového orgánu v členských štátoch pre sledovanie a monitorovanie politík na podporu konkurencieschopnosti.

Má ísť o nezávislé orgány, ktoré prispejú k väčšej miere realizácie potrebných reforiem. Ich činnosť by mala koordinovať Európska komisia. V správe sa tiež píše, že úlohou týchto orgánov určite nemá byť harmonizovať proces tvorby miezd naprieč eurozónou, no mali by vstupovať do diskusií, ktoré vedú sociálni partneri.  

 • Sinejší postup pri makroekonomickej nerovnováhe (v rámci Európskeho semestra), ktorý už dnes slúži na predchádzanie vzniku realitných či finančných bublín v jednotlivých krajinách, upozorňuje na stratu konkurencieschopnosti a nedostatok investícií.

Po novom by sa mal tento nástroj viac využívať na podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch a mal by zachytávať aj nerovnováhy v eurozóne ako celku.

 • Väčší dôraz na sociálnu oblasť a zamestnanosť.

Hoci správa neprichádza s „univerzálnym vzorom riešenia“, upozorňuje, že bude potrebné sa viac venovať najväčším problémom v tejto oblasti a spomína aj možnosť väčšej koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. 

 • Zmeny v Európskom semestri, ktorým sa dnes koordinujú v EÚ hospodárske politiky.

Odporúčania sa majú najprv sformovať pre celú eurozónu a následne pretaviť do odporúčaní pre členské krajiny s konkrétnym časovým plánom ich implementácie. Členské štáty si budú môcť naďalej zvoliť spôsob ich plnenia, no ten by mal byť predmetom väčšej miery spoločného posudzovanie podľa princípu „dodržiavaj alebo vysvetli“.

 • Dobudovanie bankovej únie

Predpokladá prechodný finančný mechanizmus pre spoločný rezolučný fond (na riešenie krízových situácií), európsky systém ochrany vkladov a zlepšenie nástroja na priamu rekapitalizáciu bánk (v súčasnosti cez ESM). Ďalej sa predpokladá rozvíjanie integrácie kapitálových trhov a európske odhaľovanie systémových rizík vo finančnom sektore.

 • Európsku rozpočtovú radu

Nový európsky orgán by koordinoval a vyhodnocoval prácu národných orgánov (na Slovensku Rada pre rozpočtovú zodpovednosť).

 • Posilnenie účasti Európskeho parlamentu a národných parlamentoch na väčšine spomínaných aktivít formou dialógu.
 • Zjednotenie zastúpenia eurozóny navonok.
 • Zavedenie medzivládnych nástrojov prijatých počas krízy (napríklad Fiškálny pakt o vyrovnaných rozpočtoch) do práva EÚ.  

Na jar 2017 predloží Európska komisia bielu knihu o tom, ako sa darí napĺňať opatrenia z prvej fázy a ako zabezpečiť prechod do fázy 2.

Fáza 2 (júl 2017 až 2025) „Dobudovanie Hospodárskej a menovej únie"

 V tejto fáze by sa postupy opísané v prvej fáze mali stať záväznejšie.

 • V právnych predpisoch by sa napríklad zadefinovali spoločne dohodnuté parametre konvergencie.

V niektorých oblastiach pôjde o harmonizáciu, v iných budú prípustné špecifické riešenia pre rôzne krajiny. Spoločné štandardy by sa mali týkať pracovných trhov, konkurencieschopnosti, podnikateľského prostredia, verejnej správy, určitých aspektov daňovej politiky.

Dosahovanie týchto parametrov by bolo podmienkou pre zapojenie do systému

 • mechanizmu absorbovania hospodárskych otrasov v eurozóne.

Ako presne by tento mechanizmus mal vyzerať správa zatiaľ nešpecifikuje. V minulosti sa diskutovalo o tom, že by malo ísť o nejakú formu "rozpočtu pre eurozónu". V prvom kroku by ale podľa správy mohol nadviazať na Európsky fond pre strategické investície, z ktorého by krajiny v istých fázach hospodárskeho cyklu mohli čerpať. Správa upokojuje, že nepôjde jednosmerné či stále finančné transfery ani pokus o vyrovnanie príjmových hladín medzi členskými štátmi. Nepôjde tiež o nástroj na zvládanie kríz, ktorým zostane ESM.

 • Vyvrcholením snáh by mohlo byť zriadenia ministerstva financií pre eurozónu, ktoré síce bude miestom spoločného rozhodovania ale „neznamená centralizáciu všetkých aspektov príjmovej a výdavkovej politiky“.

Najneskôr v 2025 by podľa správy mala byť hospodárska a menová únia dokončená.  

Lídri EÚ budú o jej obsahu diskutovať na pravidelnom stretnutí Európskej rady vo štvrtok a piatok tento týždeň.

Plán dáva jasne najavo, že sa s diskusiou o zmene zmlúv EÚ počíta až po roku 2017. To ohrozuje stratégiu britského premiéra Davida Camerona, ktorý dúfal, že sa časť ním preferovaných zmien v nastavení EÚ bude môcť do primárneho práva premietnuť pri príležitosti zavádzania zmien súvisiacich s eurozónou.