Spoločný strategický rámec umožní lepšiu koordináciu fondov

Foto: www.mmisso.com

Vznik spoločného strategického rámca znamená, že vznikne jeden spoločný nástroj pre rôzne politiky EÚ, ktorý by tak mal zjednodušiť koordináciu budúcich európskych fondov. Komisia chce zároveň užšie prepojiť nový rámec s cieľmi stratégie Európa 2020.

To, že je lepšia koordinácia fondov pre Komisiu dôležitá, potvrdzuje aj komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Ciolos: „Snažíme sa o lepšiu koordináciu, najmä v programovacej fáze, aby sme dosiahli vyššiu efektivitu.“ Projekty by sa podľa neho mali vzájomne dopĺňať a neprekrývať.

Pre národné a regionálne orgány bude spoločný strategický rámec východisko pre uzatváranie „zmlúv o partnerstve“ s Komisiou. Tieto partnerstvá budú pre členské štáty záväzné a mali by byť smerované k napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020.

„Komisia sa zaviazala zvýšiť koherenciu medzi jednotlivými cieľmi a investíciami,“ vysvetľuje komisár pre regionálnu politiku Johaness Hahn a dodáva, že zámerom Komisie je vytvoriť takú kooperáciu medzi fondmi, ktorá zabezpečí „inteligentný a udržateľný rast pre európskych občanov.“

K zmenám v budúcom programovacom období dôjde aj v niektorých fondoch. Komisia počíta s existenciou nasledujúcich fondov : Kohézny fond, Európsky sociálny fond, Európsky fond pre regionálny rozvoj, ďalej Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky fond pre námorníctvo a rybárstvo.

Komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Lázsló Andor povedal: „Chcem, aby členské štáty viac dokázali vyťažiť z Európskeho sociálneho fondu ako investičného sociálneho nástroja. V tomto by mal členským štátom pomôcť práve spoločný strategický rámec.“

V kontexte plánovanej reformy rybolovu, vznikne nový nástroj pre politiku rybolovu. Ide o nový fond, ktorý nahradí existujúci Európsky fond pre rybné hospodárstvo a mnoho ďalších nástrojov.

Komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanaki povedala, že fond „umožní naštartovať enviromentálnu, sociálnu a ekonomickú udržateľnosť prímorských oblastí“. Dodala, že by sa tak mohlo podariť uspokojiť „zvýšený dopyt spotrebiteľov po rybách.“