Stále zastúpenie Slovenska pri EÚ dostane nový štatút

Zdroj: foreign.gov.sk

Nový štatút Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ predložil na včerajšie rokovanie vlády minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.

Vláda ho s pripomienkou v stredu schválila, čím tiež zrušila znenie štatútu z roku 2004, ktorým sa Misia SR pri Európskych spoločenstvách menila na Stále zastúpenie Slovenska, už ako členského štátu EÚ.

Nový štatút má podľa predkladateľa „odrážať skúsenosti z členstva Slovenska v EÚ a prípravu predsedníctva SR v Rade EÚ“. Zároveň bolo treba zosúladiť súčasnú úpravu koordinácie európskych záležitostí na národnej úrovni a zmeny v postavení členských štátov po prijatí Lisabonskej  zmluvy.

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa najväčšej pozornosti dostalo časti štatútu o vysielaní zamestnancov iných rezortov, než je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) na Stále zastúpenie SR pri EÚ. Tí sa na ňom venujú agende prerokovávanej v európskych inštitúciách spadajúcej pod jednotlivé ministerstvá, napríklad otázky dopravy, regionálneho rozvoja, či sociálne a ekonomické veci.

Spolu s diplomatmi vyslanými MZVaEZ zastupujú Slovensko na stretnutiach pracovných skupín Rady, kde komunikujú národnú pozíciu v súlade s usmerneniami s národných ministerstiev.

Štatút stáleho zastúpenia v článku 8 hovorí, že zástupcovia MZVaEZ sa zúčastňujú výberových konaní diplomatických zamestnancov stáleho zastúpenia vysielaných z ostatných rezortov.

Tí, ktorí prejdú procesom výberu sa stávajú dočasne zamestnancami MZVaEZ a ich vedúcim pracovníkom sa stáva vedúci stáleho zastúpenia SR pri EÚ. Ten môže v odôvodnených prípadoch požiadať o vystriedanie zamestnancov.

Ministerstvaá hospodárstva a obrany v pripomienkovom konaní tvrdili, že tento výber musí byť ponechaný v kompetencii jednotlivých ministerstiev. 

MZVaEZ zase argumentuje, že táto úprava len reflektuje aktuálne platný stav a z úlohy MZVaEZ ako koordinátora realizácie európskych politík na Slovensku vypláva zákonné opodstatnenie do výberu vstupovať.

Ministerstvo zahraničia však uznalo, že nemá rozhodovaciu právomoc pri týchto výberových konaniach a vedúci stáleho zastúpenia „neodvoláva z dočasného vyslania pracovníka bez súhlasu rezortu, ktorý ho tam nominoval". 

Medzi hlavné úlohy stáleho zastúpenia SR pri EÚ patrí koordinácia príprav slovenskej pozície s národnými orgánmi k legislatívnym aktom EÚ. Následne jeho pracovníci prezentujú túto pozíciu na pracovných skupinách a na výbore stálych predstaviteľov Coreper I a II, ktoré pripravujú rokovania Rád ministrov členských štátov EÚ.

Úloha stáleho zastúpenia SR pri EÚ sa do veľkej miery posilní s blížiacim sa slovenským predsedníctvom v Rade EÚ v druhej polovici roku 2016. Okrem tradičných úloh pribudne koordinácia činností jednotlivých formácií ministerských Rád, ktorým budú počas predsedníctva predsedať slovenskí ministri.

Okrem iného bude tiež zastupovať Radu EÚ – teda členské štáty – v rokovaniach s Európskou komisiou a Európskym parlamentom. 

Súčasťou prípravy na predsedníctvo je aj riešenie priestorov stáleho zastúpenia v Bruseli, ktoré by pojalo predpokladaných 225 ľudí na zabezpečovanie chodu predsedníctva v Bruseli.

Ráta sa s kúpou novej budovy v hodnote asi 12 miliónov eur, prípadne prenájom priestorov na dobu určitú a rekonštrukciou súčasných priestorov.