Stratégii EU 2020 chýba „Sociálna Európa“

Šéfka výboru EP pre zamestnanosť a francúzska europoslankyňa Pervenche Berès pre EurActiv povedala, že súčasná podoba stratégie ignoruje nedostatky Lisabonskej stratégie a nevytvára trvalo udržateľnú Európu.

Nesprávne podľa nej je, že sa návrh zameriava na exit stratégie v zmysle fiškálnej konsolidácie a boju proti chudobe a sociálnej vylúčenosti sa venuje len formálne, v rovine sľubov.

„Prístup Komisie k znižovaniu chudoby sa viac približuje k charite, než k skutočnému záväzku bojovať proti nerovnostiam“, tvrdí Berès. Podľa nej „to ukazuje úplný nedostatok pochopenia príčin, ktoré viedli k súčasnej kríze: teda sociálne nerovnosti, rastúce divergencie v rámci EÚ a globálna nerovnováha“.

Stratégia zabúda na ženy a mladých ľudí

Ďalšia kritika prišla zo strany organizácií bojujúcich za rodovú rovnosť. Návrh stratégie považujú za krok späť v snahách EÚ.

Európska ženská loby (EWL) je „znepokojená“ nedostatkom vízie na strane Komisie. Pre EurActiv vyhlásili, že sa plány dostatočne nezaoberajú rovnosťou žien a mužov. Finálna stratégia by byť preto postavené okolo „rovnosti“. Mala by obsahovať pevný záväzok, že do roku 2020 budú zmazané príjmové rozdiely medzi mužmi a ženami. Ženská loby tiež žiada, aby sa stratégia zamerala na rozvoj sektora starostlivosti, ktorý ponúkne lepšie pracovné podmienky zamestnancom, a viac možností zamestnávateľom. EU 2020 by si mala tiež „vziať skutočné ponaučenie z finančnej krízy“.

Európske fórum mladých tiež považuje niektoré časti návrhu za „neúplné“. Iniciatíva Mladí v pohybe – kľúčová iniciatíva stratégie pre oblasť vzdelávania – napríklad zvyšuje šance zamestnať sa vysoko vzdelaným mladým ľuďom, no na úkor tých, čo majú najmenej príležitostí na vzdelávanie.

Len 30% mladých ľudí v Európe dnes skončí vyššie vzdelanie. Preto sa musí návrh „odvážiť stanoviť ambicióznejšie ciele pre participáciu mladých na mobilite“, tvrdí predsedníčka fóra Tine Radinja.

Nový návrh je lepší

Z niektorých strán sa však ozvalo aj povzbudenie. Podľa Conny Reuter, prezidenta Sociálnej platformy zastupujúcej sociálne mimovládne organizácie na európskej úrovni, Komisia v porovnaní s predchádzajúcim návrhom zlepšila sociálnu dimenziu plánu.

„Je povzbudzujúce, že Komisia súhlasila s návrhom sociálnejšej agendy EU 2020 a s tým, že sa boj proti chudobe stane jednou z priorít stratégie“, povedal pre EurActiv.

Upozornil však, že „nemožno skórovať, ak neviete kde je bránka – stratégia potrebuje ciele v oblasti znižovania chudoby, s mechanizmami ich naplnenia a finančnými nástrojmi na ich dosiahnutie“.