Summit môže schváliť samostatný rozpočet eurozóny

„Pre eurozónu je cieľom posunúť sa k integrovanému rozpočtovému rámcu“, píše sa v návrhu záverov, ktoré získala agentúra Reuters.

„“V tejto súvislosti treba preskúmať mechanizmy, ktoré zabránia neudržateľnému rozpočtovému vývoju, ako aj mechanizmy pre fiškálnu solidarity, napr. prostredníctvom vhodnej fiškálnej kapacity“, píše sa v dokumente.

„Takéto mechanizmy budú špecifické pre eurozónu, a preto nebudú pokryté viacročným finančným rámcom.“

Viacročný finančný rámec je rozpočtovým výhľadom EÚ, dohadovaným na sedemročné obdobie. V súčasnosti má výšku asi 1% spoločného HDP EÚ. Z neho sú financované výdavky na regionálnu politiku (štrukturálne fondy, európsky fond, a ďalšie programy podpory regionálneho rozvoja), poľnohospodársku politiku, programy EÚ v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a pod., ako aj výdavky na zahraničnú politiku, či administratívne výdavky.

Podpora Británie, Francúzska, Nemecka

Myšlienka špeciálneho rozpočtu pre eurozónu sa objavila v dokumente Hermana Van Rompuya o dokončené Hospodárskej a menovej únie, ktorý rozoslal v septembri.

Ideu podporilo Nemecko a Francúzsko. Krajiny mimo eurozóny, ktoré sú dnes čistými príjemcami pomoci, sa však obávajú, že by vydelenie rozpočtu pre menovú úniu znamenalo obmedzenie prostriedkov, ktoré budú mať k dispozícii.

Ak budúcotýždňový summit schváli závery v tejto podobe, môže to upevniť architektúru „dvojrýchlostnej Európy“. Britský premiér David Cameron vyhlásil, že nie je proti vytvoreniu dvoch samostatných rozpočtov.

„Myslí si, že nastanú časy, keď budeme potrebovať dva európske rozpočty – jeden pre jednotnú menu pretože sa potrebujú navzájom podporovať omnoho viac, a možno širší rozpočet pre všetkých ostatných.“

Implementovanie reforiem

Podľa záverov by mali EÚ lídri podporiť aj myšlienku záväzných dohôd s inštitúciami EÚ, o implementovaní reforiem.

„Hladké fungovanie EMU pre silnejší a udržateľný hospodársky rast, zamestnanosť a sociálnu kohéziu, vyžaduje silnejšiu koordináciu, konvergenciu a presadenie hospodárskej politiky, píše sa v záveroch.“

„V tomto kontexte je treba preskúmať myšlienku vstupu štátov eurozóny do individuálnych vzťahov kontraktuálneho charakteru na európskej úrovni o reformách, ktoré sa zaviažu urobiť, a ich implementácii.“

Francúzsko je napríklad otvorené myšlienke novej zmluvy EÚ, ktorá by prehĺbila integráciu, ak je to podmienkou prijatia ďalších mechanizmov „solidarity“, ako čiastočná mutualizácia dlhov.

Ďalšie kroky

  • 18.-19.október: summit EÚ bude diskutovať o „predbežnej správe“ o prehĺbení hospodárskej a menovej únie.
  • 13.-14.december: na summite EÚ v Bruseli by mali lídri prijať záverečnú správu a cestovnú mapu