Trialóg inštitúcií EÚ dostáva novú podobu

Zdroj: EP

Európska komisia v uniknutom návrhu medziinštiticionálnej dohody medzi Komisiou, Parlamentom a Radou sľubuje „vážne zvážiť“ všetky žiadosti Parlamentu a Rady o návrh legislatívneho aktu.

Po prvýkrát sa tiež zaväzuje vysvetliť ak tak neurobí.

Zo zatiaľ neschváleného dokumentu, ktorý získal EurActiv, tiež vyplýva, že Komisia je ochotná „systematicky konzultovať“ s expertmi z členských štátov počas prípravy tzv. delegovaných aktov sprevádzajúcich európsku legislatívu.

Výmenou za to žiada podporu svojej ambície obmedziť nadmernú regulačnú záťaž.

Delegované akty

Komisia má zároveň právomoc schvaľovať tzv. delegované akty, ktoré spravidla obsahujú technické pravidlá doplňujúce právne akty. Parlament a Rada ich môžu prijať alebo odmietnuť, nemôžu do nich ale zasiahnuť.

„Komisia bude systematicky konzultovať s expertmi poverenými členskými krajinami pri príprave delegovaných aktov,“ uvádza sa v dokumente.

Niečo za niečo

Návrh medzi-inštitucionálnej dohody tiež obsahuje nasledovné princípy:

  • povinnosť inštitúcií EÚ prijímať legislatívu len „tam, kde je to potrebné a do miery, do akej je to potrebné,“
  • nové pravidlá majú pre dotknutých aktérov prinášať čo najmenšie bremeno a prispievať ku konkurencieschopnosti ekonomiky,
  • inštitúcie EÚ podporujú využívanie verejných konzultácií, vyhodnocovanie už platnej legislatívy a hodnotenia dopadov s cieľom dosiahnuť „lepšiu reguláciu“.

Parlament a Rada majú začínať svoje štúdium návrhov Komisie vyhodnotením analýzy EK o dopadoch príslušnej legislatívy. Každé hodnotenie dopadov, ktoré Komisia vypracuje, bude ešte posudzovať nový orgán „Regulatory Scrutiny Board“.

Komisia však tiež požaduje, aby akákoľvek „zásadná zmena“ oproti jej návrhu bola podrobená ďalšej analýze vplyvov.

Na výmenu bude Komisia

  • Rade a Parlamentu pravidelne podávať správy o postupe prác na jej pracovnom programe,
  • každoročne podávať správy o stave aplikácie práva EÚ
  • na ročnej báze konzultovať s Parlamentom a Radou zozname prioritnej legislatívy.

Celú trojstrannú koordináciu má podľa uniknutého dokumentu sprevádzať „primeraná miera transparentnosti“.

Európska ombudsmanka už signalizovala zámer bližšie sa pozrieť na mieru utajenia takéhoto „trialógu“.

Paul Clerk z organizácie Priatelia Európy napríklad tvrdí, že fakt, že Komisia sa snaží prinútiť Parlament a Radu, aby vykonávali hodnotenia dopadov v prípade politických kompromisov „podkopáva demokratický rozhodovací proces a ide o uzurpovanie moci na úkor Parlamentu a Rady“.

Komisia oponuje, že „Regulatory Scrutiny Board“ nebude mať právomoc nič vetovať a bude sa len zaoberať kvalitou hodnotení dopadov.