„V Európskej únii svieti slnko“. Komisia to chce využiť na dobudovanie eurozóny

Európska komisia v stredu predstavila balíček opatrení na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie. FOTO: Twitter. com

Súdržnosť, efektivita a demokratická zodpovednosť sú kľúčovými slovami, na ktorých leží nový akčný plán Európskej komisie na prehĺbenie hospodárskej a menovej únie.

Balíček opatrení detailnejšie rozpracúva zoznam návrhov, ktoré predniesol predseda Komisie Jean-Claude Juncker počas svojho septembrového prejavu o stave Európskej únie.

Reformné nápady z dielne Komisie zahŕňajú vytvorenie postu európskeho ministra hospodárstva a financií , vybudovanie Európskeho menového fondu pre krajiny v ekonomických problémoch, či sadu nástrojov na zaistenie stability eurozóny v nepriaznivých časoch.

Prehĺbenie hospodárskej a menovej únie má zaistiť nárast pracovných miest, investícií, sociálnu spravodlivosť a makroekonomickú stabilitu.

„Po rokoch kríz teraz nastal vhodný čas, aby sme chopili budúcnosť Európy do vlastných rúk. Súčasný solídny hospodársky rast nás motivuje, aby sme pokročili v snahe dosiahnuť jednotnejšiu, účinnejšiu a demokratickejšiu hospodársku a menovú úniu, ktorá bude prínosná pre všetkých našich občanov. Najlepší čas na opravu strechy je, keď svieti slnko,“ vyhlásil po predstavení návrhov predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.

Okrem dobrej ekonomickej kondície eurozóny Juncker narážal aj na výsledky posledného výskumu verejnej mienky. Podľa nich jeho podpora spoločnej európskej meny v krajinách eurozóny najvyššia za posledných pätnásť rokov.

Fond pre krajiny v problémoch

Medzi všeobecne očakávanými návrhmi je vytvorenie Európskeho menového fondu (EMF). Mal by vzniknúť nahradením súčasného Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM, tzv. trvalý euroval), pričom by mala ostať zachovaná jeho finančná a inštitucionálna štruktúra. ESM dnes disponuje úverovou kapacitou 500 miliárd eur, ktoré majú pomáhať krajinám postihnutým krízami.

Európsky menový fond bude rovnako ako ESM slúžiť ako stabilizačný mechanizmus pre krajiny vo finančných problémoch. Mal by mať však širšie právomoci a byť pevne zakotvenou inštitúciou v právnom rámci EÚ.

Európska verzia Medzinárdného fondu by zároveň bola úverovou linkou a garantom pre nový zaisťovací mechanizmus Bankovej únie. Išlo by o nástroj poslednej inštancie v prípadoch, kedy Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (SRM) nemá dostatok prostriedkov na záchranu zlyhávajúcich európskych bánk. Členské krajiny sa na tomto – pre dobudovanie Bankovej únie dôležitom kroku – dohodli už v roku 2013.

Z pohľadu niektorých členských krajín ale môže byť problematický fakt, že podľa tohto návrhu by dohľad nad EMF vykonávala Komisia. Nemecko, ktoré prišlo s návrhom vytvorenia záchranného fondu ako prvé, požaduje, aby EMF bol nezávislou inštitúciou.

 Fiškálna zodpovednosť do európskych zmlúv

Komisia okrem toho pripomenula členským štátom aj jeden ďalší záväzok z minulosti, ktorý ostal nenaplnený.  Do Zmluvy o fungovaní Európskej únie chce pevne zasadiť aj takzvaný fiškálny kompakt (Zmluva o stabilite, koordinácii a správe). Jej súčasťou je aj klauzula, podľa ktorej sa zmluva o fiškálnej zodpovednosti má stať súčasťou európskych zmlúv v horizonte piatich rokov. To vychádza na prvý január nasledujúceho roku.

https://euractiv.sk/clanky/ekonomika-a-euro/eurokomisia-tlaci-na-zaclenenie-fiskalneho-kompaktu-zmluv-eu/

Fiškálny kompakt je dnes založený na medzivládnej dohode. Európske vlády má viesť k tvorbe vyrovnaných rozpočtov a udržiavaniu verejného dlhu pod 60 percentami HDP.

Komisia si od tohto návrh sľubuje zvýšenie demokratickej zodpovednosti a zjednodušenie legislatívneho rámca európskeho hospodárskeho riadenia.

Európsky financmajster

Myšlienka vytvorenia postu akéhosi ministra európskych financií začala v EÚ silno rezonovať po zvolení Emmanuela Macrona za francúzskeho prezidenta.

Avšak, kým Paríž navrhuje strážcu samostatnej kasy pre eurozónu, Komisia dnes uprednostňuje ministra hospodárstva a financií pre celú európsku dvadsaťosmičku. Podľa tohto návrhu by financie pre eurozónu tvorili len jednu líniu v rozpočte pre celú Úniu.

Európsky minister financií by však nemal právomoci, ktoré majú tradične v rukách ministri na národnej úrovni. Mal by hlavne strážiť všeobecné ekonomické záujmy EÚ a eurozóny a zastupovať ich na globálnej scéne. Mal by byť akýmsi manažérom, ktorý zefektívni a spriehľadní tvorbu hospodárskych politík, zaistí ich koordináciu a dohliadne na dodržiavanie fiškálnych pravidiel EÚ.

https://twitter.com/EU_Finance/status/907888163460468736

Nový európsky financmajster, ktorý by bol zopodvedný Európskemu parlamentu, by podľa predstáv Komisie sedel na dvoch stoličkách. Na jednej strane by bol podpredsedom Európskej komisie, na druhej strane by šéfoval zasadnutiam ministrov financií členských krajín eurozóny v rámci Euroskupiny.

Od európskeho ministra financií Komisia očakáva posilnenie súdržnosti, účinnosti, transparentnosti a demokratickej zodpovednosti tvorby hospodárskej politiky EÚ a eurozóny.

Na vytvorení tejto funkcie sa chce s členskými štátmi dohodnúť do polovice roku 2019.  Prvý európsky minister financií by sa tak funkcie mohol ujať pri menovaní nadchádzajúcej Európskej komisie po eurovoľbách 2019.

Pomoc v dobrých aj zlých časoch

Súčasťou návrhu je aj viacero nových nástrojov, ktoré majú pomôcť zaistiť stabilitu menovej únie v horších ekonomických časoch.

Komisia chce prostredníctvom na mieru šitej podpory pomôcť štátom s dôležitými štrukturálnymi reformami.

Na financovanie reforiem, ktoré Komisia odporúča členským krajinám v rámci Európskeho semestru, by sa mohla použiť časť peňazí z výkonnostnej rezervy Európskeho štrukturálneho a investičného fondu (EŠIF).

Komisia chce zároveň zdvojnásobiť objem financií pre Službu na podporu štrukturálnych reforiem na 300 miliónov eur. Reaguje tak na veľký záujem členských štátov o technickú podporu ich reformných plánov. V rámci toho by mal vzniknúť aj špeciálny konvergenčný nástroj na podporu štátov usilujúcich o prijatie spoločnej európskej meny.

Exekutívny orgán EÚ tiež navrhuje vytvorenie stabilizačného mechanizmu na zaistenie určitej úrovne investícií v čase asymetrických šokov. Takzvaný systém ochrany európskych investícií by prostredníctvom úverov pomáhal národným rozpočtom financovať plánované projekty napríklad v infraštruktúre, alebo rozvoji zručností.