VFR 2014-2020: Slovensko vie, čo nechce

Vláda Slovenskej republiky schválila na stredajšom zasadnutí návrh rámcovej pozície SR k rokovaniam o viacročnom finančnom rámci (VFR) Európskej únie na roky 2013 až 2020. Väčšina z pozícií k jednotlivým častiam bola neoficiálne známa už skôr a prezentovaná na odborných fórach v Bratislave či Banskej Bystrici. Oficiálna pozícia je mandátom slovenských zástupcov na rokovania pracovných skupín, Coreperu, Rád ministrov a Európskej rady.

Jednou z nosných oblastí pre Slovensko je politika súdržnosti. Kohézne výdavky majú byť podľa SR naďalej orientované na menej rozvinuté regióny a členské štáty. Leitmotívmi pozície sú aj podpora konkurencieschopnosti a efektívnosť a transparentnosť zdrojov európskeho rozpočtu. SR podporuje zachovanie súčasného sedemročného rozpočtového obdobia. Päťročné obdobie, ktoré sa zvažovalo považujeme za príliš krátke s ohľadom na trvanie negociácií (asi 2 roky) a finančnú predvídateľnosť.

Politika súdržnosti si má podľa slovenskej pozície ideálne zachovať samostatnú podkapitolu bez možnosti presunov na iné výdavkové tituly. Alokácia navrhovaná Komisiou pre novú kategóriu tzv. „prechodných regiónov“ sa Slovensku javí vysoká a odčerpávajúca zdroje pre menej rozvinuté regióny. Flexibilitu sa budeme snažiť presadiť do nástrojov pre regióny hlavného mesta z vnútroregionálnymi disparitami a niektorými problémami typickými pre menej rozvinuté regióny.

Kľúčové je pre Slovensko zachovať oprávnenosť návratu DPH pri čerpaní prostriedkov z európskych fondov, pretože to znižuje spoluúčasť na strane neplatcov DPH a z národných verejných zdrojov. Zachovať chceme aj súčasnú úroveň spoluúčasti na projektoch ako takej.

Podľa očakávaní nesúhlasíme ani so zvyšovaním podielu Európskeho sociálneho fondu na celkovej alokácii pre Slovensko, pretože by to podľa vlády malo za následok obmedzenie zdrojov pre infraštruktúre projekty, čo je z pohľadu vlády pre konkurencieschopnosť kľúčové. Bojíme sa skomplikovania systému financovania nadnárodnej infraštruktúry cez nový nástroj Connecting Europe, keďže by mal obsahovať zdieľané a centrálneho riadenia a teda rôzne pravidlá pre záväzky v rámci rovnakého programu.

SR bude podporovať zvýšenie environmentálne orientovaných výdavkov EÚ rozpočtu, zníženie historických rozdielov v priamych platbách v spoločnej poľnohospodárskej politike, bez zavádzania národného spolufinancovania. Problém máme s obmedzovaním platieb pre veľké farmy, ktoré na Slovensku historicky prevládajú po bývalých jednotných roľníckych družstvách.

Naviazať prúdenie rozpočtových zdrojov na dodržiavanie zodpovednej rozpočtovej a fiškálnej politiky SR neodmieta, trvá ale na tom, že takáto podmienenosť musí byť aplikovaná rovnovážne a proporčne na všetkých.

Na príjmovej strane podporuje odstránenie súčasného vlastného zdroja založenom na DPH, kvôli komplikovanosti výpočtu. Zavedeniu nových vlastných zdrojov sa Slovensko nebráni trvá ale na posúdení finančných dopadov a potreby miery harmonizácie na úrovni členských štátov.

Slovensko aj v kontexte národného programu Minerva 2.0 súhlasí s koncentráciou zdrojov a vznikom spoločného strategického rámca pre výskum a inovácie. Rezervy konštatuje v miere čerpania zdrojov,  ktorá aktuálne podľa vlády neprináša návratnosti vložených zdrojov, ktorými SR prispieva na financovanie tejto kapitoly rozpočtu.

Európska komisia v rozpočtovom výhľade navrhuje zvýšenie národného spolufinancovania odstavenia JE V1, čo je záväzok SR vyplývajúci z Prístupovej zmluvy. Slovensko sa bude snažiť lobovať za zachovanie jeho súčasnej „primeranej“ úrovne.

Slovensko zdôrazňuje sústredenosť pozornosti a s tým súvisiacich výdavkov EÚ rozpočtu na najbližšie susedstvo a západný Balkán. Podporujeme „mierny nárast prostriedkov“ na kapitolu Globálna Európa.

Európska komisia navrhuje zmeniť kľúč financovania mimorozpočtového Európskeho fondu pre rozvoj administrujúceho rozvojovú pomoc, ktorú EÚ poskytuje tretím krajinám. Kým dnes je náš podiel 0,21 % z celkového rozpočtu fondu, ak by sa prijal návrh Komisie a fond by bol financovaný rovnakým kľúčom ako európsky rozpočet, príspevok Slovenska by sa zvýšil niekoľkonásobne. S tým Slovensko nesúhlasí, no podporuje zachovanie  EDF mimo rozpočtového rámca.

Finálna dohoda o viacročnom finančnom rámci sa očakáva do konca cyperského predsedníctva v druhej polovici roku 2012.