Vrcholní euroúradníci očakávajú „nebezpečný rok“

Rok 2009 sa javí byť rokom „mnohých nebezpečenstiev“, varuje generálny riaditeľ Komisie pre obchod David O’Sullivan. Spomína ekonomickú recesiu, rastúcu nezamestnanosť, vysoké nároky na verejné financie a nárast nespokojnosti so sociálnou situáciou.

„Ale nie všetko je také čierne“, hovorí O’Sullivan. Verejná politika sa bude snažiť reagovať na situáciu a ak sa členské štáty pridržia svojho záväzku koordinovať svoje odpovede na krízu, plán na oživenie ekonomiky prinesie podľa jeho slov „svoje ovocie“.

Podľa generálnej tajomníčky Komisie Catherine Day budú „udalosti“ hybnou silou politiky. Pôjde o udalosti ako vojna na Blízkom východe, plynová krízy a šíriaca sa hospodárska recesia. „Európa by mala byť súčasťou riešenia a ako sme videli v nedávnej finančnej kríze, európske prístupy často inšpirujú kroky zvyšku sveta,“ hovorí Day.

Nie je len na politikoch, aby zmenili pozíciu Európy vo svete, hovorí Eneko Landaburu, generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy. Dúfa, že Európania využijú príležitosť, ktorú prinášajú európske voľby a „unikátny systém bŕzd a protiváh, ktoré sme si vybudovali“. Vyzýva Európanov, aby hlasovali za silnú Európu, „ktorá nám umožní lepšie konať v ich záujme na celom svete”. Európa bude podľa jeho slov prichádzať s “kreatívnymi prístupmi a aplikovať ich s energiou a presvedčením, aby sme riešili problémy, ktorým čelíme”.

Aby sme zvládli ekonomickú krízu, znovu vybudovali dôveru v trhy a získali dôveru v ľudí, rok 2009 musí byť podľa Jorgena Holmquista (generálneho riaditeľa pre vnútorný trh a služby) a Luisa Romera Requena (generálneho riaditeľa pre rozpočtové záležitosti) rokom zmien. Zmeny by mali „položiť základy nových národných a medzinárodných štruktúr, ktoré by zabránili vzniku kríz v budúcnosti”.

Skutočné hospodárske ozdravenie vyžaduje vodcovstvo, ale aj komunikáciu. „Komisia nemôže toto urobiť sama,“ hovorí Claus Sorensen, generálny riaditeľ pre komunikáciu. Už roky sa komisárka Wallström snaží mať pod kontrolou kakofóniu, ktorá vychádza z európskych inštitúcií, ktorým často chýba skutočná koordinácia. Napokon uspela a dosiahla politickú dohodu o „komunikácii Európy v partnerstve“.   

„Teším sa na to, že uvidím, ako sa táto dohoda implementuje,“ hovorí Sorensen. Inštitúcie EÚ a 27 členských štátov by mali koordinovať svoje úsilie, aby pomohli ľuďom pochopiť, resp. súhlasiť alebo nesúhlasiť s európskymi otázkami, dodáva Sorensen. Vyzval ľudí, aby prišli k voľbám a aby si uvedomili, že môžu zmeniť veci „stlačením tlačidla“.

Ak by mala čínska astrológia poskytnúť akýkoľvek náznak pre budúci rok, 2009 by bol rokom vola, čo je symbol „prosperity získanej silou a tvrdou prácou“, poznamenal generálny riaditeľ pre obchod. „Silu aj schopnosť pracovať tvrdo budeme určite potrebovať. Ja len dúfam, že prosperita príde s tým,“ dodáva O’Sullivan.


Kompletné odpovede generálnych riaditeľov Európskej komisie o ich očakávaniach v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.