Wallström hľadá „európsku verejnú sféru“

 

Pozadie

Klesajúca účasť na voľbách do Európskeho parlamentu i niekoľko Eurobarometrov a národných prieskumov verejnej mienky jasne ukazujú, že Európska únia má vážny problém vzdialenosti od občanov. Európsky projekt, historicky vedený politickou a ekonomickou elitou, stráca v očiach širokej verejnosti podporu a dôveru.

Vyriešením tohto „demokratického deficitu“ je v Barrosovej Komisii poverená jej podpredsedníčka pre komunikačnú stratégiu Margot Wallström. Bývalá komisárka pre životné prostredie dostala neľahkú úlohu – analyzovať deficit a poskytnúť riešenie „priepasti medzi EÚ a občanmi“.

Margot Wallström začala svoju misiu podčiarknutím potreby Komisie „načúvať občanom“. Zorganizovala konzultácie s mnohými internými (z prostredia inštitúcií EÚ) i externými aktérmi, čo v júli 2005 vyústilo do 50-bodového akčného plánu modernizácie komunikačnej kultúry Komisie.

Pocit krízy legitimity bol zvýraznený začiatkom leta 2005, keď bola v referendách vo Francúzsku a Holandsku odmietnutá európska ústavná zmluva. Lídri EÚ sa rozhodli otvoriť „obdobie reflexie“, ktoré malo slúžiť na prediskutovanie smerovania politickej integrácie. Margot Wallström zverejnila svoj Plán D pre demokraciu, dialóg a debatu, ktorý mal stimulovať intenzívnejšiu výmenu ideí medzi inštitúciami EÚ, národnými inštitúciami, a občanmi Únie.

Nakoniec, pätnásť mesiacov po nástupe do funkcie, komisárka Margot Wallström predstavila svoje plné „komunikačné menu“ – Bielu knihu stanovujúcu „Európsku agendu pre komunikáciu a demokraciu“.

Otázky

Biela kniha (z ktorej ešte vždy existuje niekoľko verzií o ktorých sa vedie vnútorná debata) má za cieľ zabezpečiť koherentnejšiu víziu komunikačnej politiky, než dokázalo niekoľko predchádzajúcich dokumentov o komunikácii Únie. Identifikuje niekoľko kľúčových oblastí pre ďalšie kroky a snaží sa vymaniť z Brusel-centristického prístupu, charakteristického pre iné informačné stratégie. Dokument žiada vytvorenie „Európskej verejnej sféry“.

Na základe princípu inklúzie (všetci občania majú mať rovnoprávny prístup k informáciám o EÚ), diverzity (všetci aktéri majú mať rovnako dôležitý hlas) a participácie (načúvať sa má všetkým hlasom) navrhuje dokument Európsku chartu, či kódex pre oblasť informácií a komunikácie.

Biela kniha hovorí o dôležitej úlohe iných inštitúcií EÚ (pomimo Komisie), členských krajín, miestnych a regionálnych samospráv, a politických strán v členských krajinách. Dokument tiež predstaví niekoľko krokov pre „posilnenie postavenia občanov“, podporu ich aktivity pri ovplyvňovaní politík EÚ. Podčiarknuté boli preto dimenzie občianskej spoločnosti a médií.

Komisia pochopila potrebu preskúmania nových spôsobov práce so starými a novými médiami a technológiami. Možno sa však plným právom opýtať, či je vytvorenie „nezávislej“ tlačovej agentúry EÚ krokom správnym smerom. Nakoniec, Biela kniha prezentuje aj niekoľko krokov pre lepšie porozumenie európskej verejnej mienky, doplnkových k prieskumu Eurobarometra (flashové prieskumy, focusové skupiny, občianske panely a pod.)

Ďalšie kroky

  • Biela kniha bude oficiálne predstavená 1. februára.
  • ECAS, EurActiv, Priatelia Európy a Journalists @Your Service organizujú v ten istý deň otvorenú debatu s M. Wallström.
  • EurActiv bude celý týždeň prinášať správy týkajúce sa komunikačnej stratégie EÚ.
  • Nadácia EurActiv zverejní pracovnú verziu „Žltej knihy“, doplnkového materiálu k Plánu D s názvom „Diverzifikuj, decentralizuj, disseminuj, rozhodni“.