Život 44% Európanov sa po pristúpení k EÚ údajne zhoršil

Krátka správa

Prieskum bol organizovaný v 5 najväčších krajinách EÚ-27 a v USA. V priemere iba 25% obyvateľov Veľkej Británie, Španielska, Nemecka, Talianska a Francúzska si myslí, že sa ich život vstupom do EÚ (v minulosti ešte do EHS) zlepšil. Naproti tomu až 44% opýtaných je presvedčených, že od prístupu sa ich život zhoršil.

Výskum sa zameral tiež na otázku, čo sa respondentom najviac spája s EÚ. Obyvatelia USA vnímajú EÚ-27 najmä ako zmes jednotného trhu (32%) a byrokracie (10%). Náhľad na EÚ ako na jednotný trh dominoval súčasne aj vo všetkých skúmaných EÚ štátoch s výnimkou Nemecka a Veľkej Británie, kde nad „trhom“ prevládalo byrokratické vnímanie (Nem. 33% a Brit. 38%). Okrem týchto dvoch atribútov je EÚ pre viacerých aj symbolom demokracie (naj. v Španielsku; 19%), mieru (Nem. a Franc.), ale aj korupcie (Británia 10%).

Podľa Financial Times: „Výskum verejnej mienky ilustruje všadeprítomný pesimizmus a súčasne poukazuje na rozpoltenosť obyvateľov v postojoch k EÚ; a to pred 50. výročím podpisu Rímskych zmlúv.“

Z 5 skúmaných krajín vyšla celkovo Británia ako najeuroskeptickejšia, zatiaľ čo v Španielsku prevláda väčšinový eurooptimizmus.

Na druhej strane podľa posledného prieskumu Eurobarometer, vydaného v decembri 2006, až 54% obyvateľov EÚ-27 si myslí, že členstvo v EÚ prinieslo so sebou benefity. O stratách v dôsledku členstva je presvedčených 34%.

Podľa Eurobarometru, obyvatelia členských krajín vnímajú EÚ ako garanta ľudských práv (38%), demokracie (38%) a slobody (36%).