Analýza viacročného finančného rámca 2014 – 2020

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

"Tento dokument analyzuje a porovnáva návrhy zverejnené Európskou komisiou s názorom Výboru regiónov na reformu rozpočtu EÚ v snahe nájsť rozdiely, ale tiež dohodu, čo by sa dalo využiť počas vyjednávaní. V snahe o analýzu pozície Výboru regiónov, dokument berie do úvahy aj jeho predchádzajúce názory. Okrem toho prizerá aj na stanovisko Európskeho parlamentu, ktorý bude zrejme veľmi úzko odpovedať na hlavné časti návrhu Komisie.

Implikácie navrhnutých zmien týkajúcich sa Kohéznej politiky sú pre Výbor regiónov veľmi významné, keďže zrejme zmenia implementáciu regionálnej politiky koncentráciou cieľov a zavedením silnej podmienenosti ex ante a ex post. Návrh Komisie dáva kohéznej politike prominentnú úlohu pri napĺňaní cieľov stratégie Európa 2020, čo by sa malo realizovať cez „partnerské kontrakty“. Vzhľadom na vágnosť obsahu a metód takýchto zmlúv a tiež ich zameranie na národnú úroveň existuje potreba pre vyjasnenie. Existuje významné riziko, že regionálnu politiku by mohol obmedziť prístup zhora-nadol, pretože by vzniklo len veľmi málo príležitostí na rozvoj lokálnych/regionálnych cieľov a dosiahnutie, aby došlo k investíciám zo strany regionálnych partnerov. Na dokončenie finálnej pozície Výboru regiónov sú teda potrebné konkrétnejšie návrhy Komisie. Avšak, politická správa Výboru regiónov môže zdôrazniť význam objasnenia a riziká spojené s prístupom zhora-nadol.

S prihliadnutím na viaceré inovatívne body návrhov Komisie, existuje vysoká pravdepodobnosť, že niektoré budú počas rokovaní zmäkčené pre deklarované pozície niektorých iných hráčov. Tu by Výbor regiónov mohol hrať významnú rolu a zaistiť, aby originálny návrh nestratil tie pôvodné opatrenia, ako sú ochrana celkového objemu zdrojov pre EÚ rozpočet (1 % HND v platbách), investovanie do paneurópskej infraštruktúry a posilnené environmentálne kritériá pre priame platby zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

V rámci tohto kontextu, hlavné politické správy Výboru regiónov by sa mali zamerať na obranu návrhov, ktoré boli najkonzistentnejšie bránené v jeho doterajších stanoviskách:

Vytvoriť spoločný strategický rámec, ktorý by zahŕňal Európsky regionálny a rozvojový fond, Európsky sociálny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky fond pre rybné hospodárstvo a Kohézny fond.

Vytvoriť novú kategóriu, ktorá by benefitovala zo štrukturálnych fondov – tzv. tranzitné regióny.

Okrem toho Výbor regiónov sa musí opäť postaviť proti akejkoľvek makroekonomickej podmienosti, ktorá by mohla implikovať odobratie kohézneho financovania. Takéto odoberanie by mohlo byť výsledkom zmien v hospodárskom riadení EÚ a najmä reformy Paktu stability a rastu"


Úplné znenie analýzy nájdete na tomto odkaze.