Brusel mení spôsob práce

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Frans Timmermans, prvý podpredseda EK, zdroj: EK

Občania v celej Európe očakávajú od Európskej únie zmeny. Chcú, aby sa sústredila na oblasti, v ktorých môže priniesť zmenu, a nechcú pravidlá, ktoré vytvárajú zbytočnú administratívnu záťaž, najmä pre malé podniky, alebo sa ich bezdôvodne dotýkajú v každodennom živote. Majú pravdu. Preto som pred rokom spustil spoločne s mojimi kolegami v Európskej komisii nový program pre „lepšiu právnu reguláciu“, ktorým sme odštartovali dôkladnú reformu spôsobu nášho fungovania. Európsky parlament a Rada, v ktorých sú zastúpené vlády všetkých členských štátov, sa k tomuto programu pripojili prostredníctvom dôležitej novej dohody o spôsobe, akým prijímame právne predpisy.

Zmeny sú už v plnom prúde. Komisia, ktorá pripravuje návrhy právnych predpisov EÚ, sa rozhodla obmedziť počet nových iniciatív. Európska únia by sa nemala za každú cenu usilovať byť aktívna vo všetkých oblastiach. Na riešenie niektorých otázok sú členské štáty často v lepšej pozícii. Existujú však oblasti, v ktorých spoločné konanie v rámci EÚ môže priniesť podstatne lepší výsledok. S podporou medzinárodných finančných inštitúcií sme zostavili rozsiahly investičný plán v hodnote 315 miliárd eur na podporu tvorby pracovných miest a rastu v celej Európe. Spoločnými krokmi v riadení hraníc a azylu sa hýbeme vpred pri manažovaní migrácie a riešení utečeneckej krízy. Budujeme „energetickú úniu“ a „jednotný digitálny trh“ aby sme lepšie riešili výzvy, ktoré budú určovať budúcnosť nášho hospodárstva a našej spoločnosti. Vo všetkých týchto oblastiach sa EÚ usiluje dosiahnuť pre 500 miliónov občanov výsledky, ktoré žiadny členský štát nemôže dosiahnuť sám. Národný prístup uplatňujeme tam, kde je to možné, a európsky, kde je to nevyhnutné.

Nemeníme iba to, čo robíme, ale aj spôsob, ako to robíme. Ľudia si niekedy myslia, že sa právne predpisy EÚ sa tvoria v Bruseli vo vákuu. My sme však prijali opatrenia, aby sa so všetkými konzultovalo, aby sa všetci zapájali omnoho širšie a aby sa posilnila transparentnosť. Usilujeme sa získať relevantné informácie ešte predtým, než začneme s prípravou predpisov, zbierame ich až do okamihu, keď Komisia návrh predloží, a dokonca aj po vypracovaní právnych predpisov. To znamená, že spätná väzba od verejnosti môže ovplyvniť konečné rozhodnutie Európskeho parlamentu a národných vlád. Každý by mal nielen mať možnosť vyjadriť sa, ale aj vedieť, kto ovplyvňuje politiku; práve preto zverejňuje každý komisár podrobnosti o svojich stretnutiach s lobistami na našich webových stránkach. Teraz chceme pokročiť ešte ďalej tým, že zavedieme povinný register všetkých tých, ktorí sa usilujú ovplyvniť proces tvorby politík EÚ.

Potrebujeme, aby Európsky parlament a Rada nasledovali náš príklad. Vďaka tejto otvorenosti budeme schopní postupovať správne a zabezpečiť, aby naše politiky boli skutočne prínosné. Naše rozhodnutia budú naďalej politické, ale budú vychádzať z transparentnej a objektívnej analýzy vplyvu alternatívnych politických riešení, skúmať výhody a nevýhody pre životné prostredie, hospodárstvo – najmä pokiaľ ide o menšie podniky – a sociálnu situáciu. Dodatočnou zárukou bude, že uvedenú analýzu preskúmajú nezávislí odborníci. Ich posúdenia sa takisto zverejnia.

Každý politik veľmi rád prezentuje zaujímavé nové myšlienky, ale rovnako dôležité je aj zhodnotiť doterajší vývoj, aby sme zistili, či sú naše jestvujúce pravidlá stále aktuálne. Náš program „REFIT“ určuje, kde možno existujúce predpisy vylepšiť, aktualizovať a zjednodušiť. Skúmame už mnohé oblasti – od pravidiel verejného obstarávania platných pre malé podniky až po právne predpisy o chemikáliách a oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Spätná väzba o tom, čo funguje a čo nie, musí prichádzať od ľudí, ktorí s týmito pravidlami pracujú každodenne. Každý môže prostredníctvom našich webových stránok zaslať svoje nápady, čo treba zmeniť. Zriadili sme novú platformu odborníkov zastupujúcich nielen vlády všetkých členských štátov EÚ, ale aj široké spektrum zainteresovaných strán, aby sa tieto myšlienky pretavili do konkrétnych návrhov. Buď budeme na jednotlivých návrhoch ďalej pracovať, alebo jasne a s uvedením presvedčivých dôvodov vysvetlíme, prečo na niektorom návrhu ďalej pracovať nebudeme.

Pevne verím v úlohu regulácie pri dosahovaní našich spoločných cieľov, ale táto regulácia by sa mala na európskej úrovni uplatňovať len vtedy, keď je to skutočne nevyhnutné. Regulácia nám pomáha chrániť naše spoločné životné prostredie, zachovávať naše spoločné a vysoké sociálne normy a chrániť európskych spotrebiteľov, ktorí čoraz viac využívajú výhody elektronického jednotného trhu. Chceme splniť naše ambiciózne politické ciele čo najefektívnejšie bez toho, aby sme pri ich napĺňaní zbytočne zvyšovali byrokraciu. Aby sme to dosiali, je treba, aby prispel každý. Nikdy predtým nebolo pre verejnosť jednoduchšie sledovať, čo Komisia robí, a vyjadriť k tomu svoj názor. Minulý rok sme zaznamenali rekordný počet vyše 500 000 ľudí, ktorí reagovali na jednu z našich verejných konzultácií o ochrane prírody. Uplatňovanie filozofie otvorenej verejnej správy má pre EÚ zásadný význam, keďže naše spojenie s občanmi nie je také priame, aké majú miestne, regionálne a celoštátne orgány. To je aj dôvod, prečo sme zintenzívnili náš dialóg s národnými parlamentmi.

Európska komisia nedokáže zabezpečiť výsledky sama. Po predložení nášho návrhu sú to poslanci Európskeho parlamentu a ministri vlád členských štátov, ktorí rozhodujú o tom, čo by sa malo stať európskym právom. Potrebujeme pevné odhodlanie všetkých inštitúcií spolupracovať, aby bol európska legislatíva lepšia. A ak sa Vaša vláda rozhodne pridať dodatočné vnútroštátne pravidlá, na ktoré má právo, mali by ste presne vedieť, kto ich navrhol a prečo.

Vieme, ako ľudia vnímajú „neželané“ či „zbytočné“ administratívne prekážky; riešenie tohto problému si vyžaduje zásadnú zmenu od každého, kto zohráva úlohu v rozhodovacom procese v rámci EÚ. Európskej únii to umožní opätovne získať dôveru našich podnikov zapojených do hospodárskej súťaže na svetovom trhu, našich MSP, ktoré sú pilierom našich hospodárstiev, a občanov, ktorí si želajú, aby im Európa zabezpečila dôležité veci, na ktorých im záleží – zamestnanosť a životnú úroveň pre ich rodiny, zdravé životné prostredie, mier a bezpečnú budúcnosť pre ich deti.

Frans Timmermans, prvý podpredseda Európskej komisie