Bulharsko, Rumunsko…a kdo dále? Perspektivy dalšího rozšíření Evropské unie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Integrace, partner

Spojitost mezi prohlubováním a rozšiřováním Evropské unie se opět dostává do popředí a znovu se začíná ozývat tvrzení, že bez institucionální reformy musí být proces rozšíření zpomalen nebo dokonce úplně zastaven. Přesto po technické stránce se rozšiřování nezastavilo, ale bezpochyby prochází složitým obdobím. Turecko sice zahájilo v říjnu 2005 přístupová jednání, ovšem rozhovory téměř zkrachovaly koncem roku 2006 z důvodunevyřešení otázky rozšíření celní unie o Kypr. Přes existující závazky Evropské unie k integraci zemí západního Balkánu v současnosti pouze Chorvatsko vyjednává o přistoupení a pouze Makedonie se těší statutu kandidáta, zatímco ve vztahu ke zbytku regionu zaznamenáváme pouze malé známky pokroku. Existuje reálné nebezpečí, že reakce na rozšíření z května 2004, vlažnépřijetí Bulharska a Rumunska a faktické suspendování přístupových rozhovorůs Tureckem vyústí v odložení jakéhokoli dalšího rozšíření na neurčito. To by bylo velmi nešťastné ve vztahu ke všem třem regionům, kam můžeUnie expandovat – k východní Evropě, k Turecku a k Balkánu. Státy v těchtooblastech vykazují urgentní potřebu zakotvení v Evropské unii s ohledem namnožství výzev, kterým čelí, od křehké geopolitické pozice po otázky vnitřníkoheze a regionální stability. Je zřejmé, že Evropská unie bude v příslušnýchoblastech sehrávat klíčovou roli a že rozšíření bylo doposud jediným efektivnímnástrojem pro stabilizaci a transformaci sousedních států EU. Ovšemúspěch velkého rozšíření v roce 2004 stejně jako strategická volba, se kterouje Unie konfrontována ve snaze defi novat své limity naznačují, že budoucnostrozšíření má strategický význam i pro současné členy Evropské unie.

Zatímco obavy občanů a politiků „starých“ členských zemí fi gurují v hlavníchevropských médiích stejně jako v obecném diskursu rozšíření, o veřejnémmínění v nových členských zemích příliš neslyšíme, a to přesto, že postoje k dalšímu rozšíření EU jsou zde velmi rozdílné než v zemích původní patnáctky.Nedostatek pozornosti věnované názorům nových členů EU stejně jakopotenciálních kandidátů je neospravedlnitelný hned z několika hledisek.Zaprvé, obavy západoevropanů z důsledků velkého rozšíření v roce 2004kontrastují se všeobecnou spokojeností občanů nových členských států. Dálepředstava, že „únava z rozšíření“ je celoevropským fenoménem kontrastujes optimismem nových členských zemí ohledně perspektiv přijetí novýchčlenů. A konečně podněcování veřejného zájmu nových členských státůo transformaci a integraci sousedních států Evropské unie je nezbytné provytvoření osobních kontaktů na vnější hranici Evropské unie a pro překonánídělících linií mezi novými členy EU a jejich sousedy.

Česká republika patří stejně jako ostatní nové členské státy Evropskéunie ke skupině zemí EU, které nejsilněji podporují příští rozšiřování EU.Tato podpora prochází napříč politickým spektrem i veřejným míněním. Podle posledního průzkumu veřejného mínění Eurobarometer podporujedalší rozšiřování až 65 % české populace. Explicitní rétoriku zaměřenouproti rozšiřování nemá ve svém programu žádná z politických stran zastoupených v parlamentu. Tuto silnou podporu lze vysvětlit nejen tím, že češtíobčané chovají dosud relativně čerstvé vzpomínky na přistoupení samotnéČR k EU a uznávají význam politiky rozšíření EU pro vytvoření stabilníhoa demokratického prostředí, ale také tím, že upřímně věří v potřebu překonánírozdělení Evropy vzniklého po studené válce a v právo nečlenskýchzemí EU na tutéž stabilitu a prosperitu, jež změnila středoevropský regionk nepoznání. Komplexnější obrázek si však lze utvořit, pokud se podíváme na jednotlivékandidáty. Zatímco relativně prosperující západoevropské země (Švýcarsko,Island, Norsko) a Chorvatsko se těší velice vysoké podpoře, chudší země nazápadním Balkáně, Turecko a Ukrajina jsou na tom výrazně hůř.


Celé znenie analýzy nájdete na tejto linke