Dohľad nad vládou zákona v EÚ: Právny mandát a prostriedky

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Shutterstock, copyright: Evlakhov Valeriy

V súvislosti s nedávnymi novelizáciami zákonov v niektorých štátoch strednej Európy vyvstáva otázka, či má Európska únia k dispozícii právne splnomocnenie od svojich členských krajín a efektívny mechanizmus, akým vymáhať dodržiavanie princípov vlády práva (rule of law) zo strany členských krajín.

Otázka je to dôležitá, kedže „rule of law“ – ako tento základný právno-filozofický koncept znie v origináli – sa spomína aj medzi základnými hodnotami, na ktorých je založená únia podľa čl. 2 Zmluvy o EÚ (ZEÚ). Ako taký hrá úlohu napríklad aj pri prístupových rozhovoroch s kandidátskymi krajinami na vstup do EÚ, ktoré musia preukázať rešpektovanie základných hodnôt únie.

Čo sa týka prvej časti problému, či je vlastne EÚ splnomocnená posudzovať súlad činnosti členských krajín s princípmi rule of law, môže ako vodítko poslúžiť hneď nasledujúce ustanovenie ZEÚ (čl. 3), ktoré hovorí, že inštitúcie únie majú povinnosť tieto hodnoty chrániť a presadzovať. Celá problematika je však komplikovaná tým, že často hrozí konflikt s ústavnou úrovňou vnútroštátneho zákonodarstva. Výpočet aj samotná charakteristika základných hodnôt a princípov obsiahnutých v zmluvách majú navyše dosť vágny a abstraktný charakter.

Ak sa však budeme držať záveru, že EÚ má právo dohľadu nad dodržiavaním „rule of law“ svojimi členmi, nasleduje otázka, akými mechanizmami môže únia toto dodržiavanie sankcionovať. V tomto ohľade sa ponúkajú dve možnosti. Po prvé, Komisia môže spustiť štandardnú procedúru tzv. infringement (konanie pre neplnenie povinností), tzn. podať proti sa štátu žalobu pre porušenie Zmluvy na Súdny dvor Európskej únie a postupovať ďalej podľa článkov 258-260 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ). Po druhé, ak má porušenie záväzkov členským štátom „závažný a dlhotrvajúci“ charakter, prichádza do úvahy aktivácia mimoriadnej procedúry uvedenej v čl. 7 Zmluvy o EÚ. Keď štát ani po varovaní zo strany EÚ neupustí od svojho konania, ktoré bolo predtým preukázané ako protiprávne, môže Európska rada rozhodnúť o mimoriadnych sankciách zahŕňajúcich pozastavenie niektorých práv vyplývajúcich z členstva štátu v únii.

Celé znenie analýzy nájdete na tejto linke

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty