Európa nie je príčinou všetkých vašich problémov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Poslanci Európskeho parlamentu prijali minulý týždeň v Štrasburgu správu José Manuela Barrosu o stave Únie veľmi vrelo. To, že to tak bude, nebolo dopredu dohodnuté. Pre mňa je to signál.

Zvolení zástupcovia piatich stoviek miliónov Európanov hovoria to, čo si myslí verejnosť. Verejná mienka – často založená na nedostatočných alebo chybných informáciách – sa pozerá skôr dovnútra. Bezhlavá reakcia zvykne byť  protekcionistická a euroskeptická. V podstate Barroso povedal: Nie, Európa nie je príčinou všetkých vašich problémov.

Jasná podpora zo strany Európskeho parlamentu pre Barrosa korešponduje s názorom Gerharda Schrödera, ktorý prezentoval v Le Monde pred niekoľkými týždňami, rovnako ako výzvu Jacquesa Delorsa a ďalších osobností. Všetci vyzvali politických lídrov, aby prestali s volebnou kampaňou a namiesto toho našli odvahu postaviť sa verejnej mienke a populistickým ideám, a doručili jasné európske posolstvo.

Barroso sa postavil proti depresívnym prejavom o Európskej únii a jej vyhliadkam do budúcnosti. Výborne!

Vítam nástroje, ktoré prezentoval, napriek tomu, že sú len prvým stupňom na ceste k silnejšej európskej vláde. V januári prijal Výbor (EHSV) pravidlá hospodárskeho riadenia, ktoré sú podľa môjho názoru prvým krokom k európskej daňovej únii. Výbor zároveň zdôraznil potrebu venovať rovnakú pozornosť aj vyrovnanému rozpočtu a aj krokom na obnovu rastu.

Plne podporujem nástroje vytvorené na zvýšenie finančnej pomoci pre začínajúce podniky zakladané mladými ľuďmi a na podporu inovácii. Taktiež súhlasím s nutnosťou konať spoločne vo veci zelenej ekonomiky a vo veci hospodárskeho rastu Európy. Musíme zreformovať našu sociálne trhovú ekonomiku a pevne sa držať „sociálnej Európy“.

Chcel by som zároveň zdôrazniť jeden alebo dva body, ktoré spomenul Barroso. Hovoril energicky a s odhodlaním o úlohe, ktorú zohrávajú ekonomické, sociálne a občianske záujmové skupiny pri vytváraní nového impulzu pre Európu.

Barroso to dal najavo úplne jasne. Aby sme v Európe zabezpečili základné hodnoty, musíme posilniť kvalitu sociálneho dialógu na európskej úrovni. Obnova Európy môže uspieť iba so zaangažovaním všetkých sociálnych partnerov – odborov, pracovníkov, podnikov a občianskej spoločnosti vo všeobecnosti. Barroso zároveň správne vyzdvihol, prostredníctvom Iniciatívy so zameraním na príležitosti pre mladých, kľúčovú úlohu sociálnych partnerov pri hľadaní riešení pre problém vysokej nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi.

Podľa mňa a mojich kolegov v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore vyslal prejav v tomto depresívne naladenom čase krízy a politickej nerozhodnosti povzbudzujúci tón. Výbor tvrdo pracoval na niekoľkých frontoch, aby podporil Komisiu a Európsky parlament v ich snažení.

Momentálne zbierame a pracujeme na vstupoch od organizácii občianskej spoločnosti, aby sme vedeli navrhnúť efektívne stredno- a dlhodobé konkrétne kroky na vyriešenie krízy. Stratégia Európa 2020 je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.“