Európska občianska iniciatíva: „Boli sme prvými pešiakmi“

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Simona Pronckutė je členkou organizačného výboru Európskej občianskej iniciatívy „Fraternité 2020“.

Fraternité 2020 bola úplne prvou registrovanou Európskou občianskou iniciatívou, ktorú s veľkým entuziazmom odštartovalo 50 občanov zo všetkých členských štátov EÚ bez prostriedkov a bez afiliácie k politickým stranám.

Začiatok bol bojom s veľkými problémami, s online systémami zberu podpisov, no neskôr s pomocou Európskej komisie, prvými europoslancmi, čo nás podporili a s ďalšími organizáciami sme začali zbierať podpisy.

Prišli prvé podpisy, prvé rozhovory a prvé pozvania na medzinárodné konferencie. V tom čase všetky vyzerali veľmi prominentne, uvádzali nás ako organizovanú skupinu európskych občanov, ktorá spustila prvú Európsku občiansku iniciatívu.

Po jednom roku skúseností s EOI je zaujímavých niekoľko vecí. Po prvé, aj keď elektronická petícia, resp. podporiť Európsku občiansku iniciatívu vo všeobecnosti nevyžaduje veľa zdrojov alebo oduševnenia, stále platí, že lepšie vzdelaní občania majú viac času, peňazí a prístupu k informáciám, aby sa mohli zapojiť do takýchto politických rozhodnutí.

Internet uľahčuje schopnosť európskych občanov získavať informácie o súčasnom európskom dianí, napríklad o prebiehajúcich Európskych občianskych iniciatívach, mobilizovať komunitu cez sociálne siete, vytvárať rozličné koalície o k špecifickým problémoch aj lobovať u volených zástupcov, ktorí by malo byť v popredí občianskej participácie v demokratickom zriadení.

Po druhé, veľkou prekážkou v rozvoji aktívnej participácie v online prostredí v nových členských štátoch je nedôvera ktorá panuje medzi vládou a jej občanmi. Podľa Eurobarometra sa pohybuje na úrovni 10 % v Estónsku, 13 % v Chorvátsku, 14 % v Maďarsku v porovnaní s 61 % v Dánsku.

Prvá EOI „Fraternité 2020“ mala veľmi obmedzené finančné zdroje (len niekoľko tisíc eur), mali sme obmedzené možnosti organizovať podujatia v rôznych členských štátoch, obmedzenú možnosť zúčastňovať sa konferencií a motivovať občiansku spoločnosť, mimovládne organizácie a najmä univerzity.

Lisabonská zmluva bola veľkým krokom v európskom integračnom procese. Na druhej strane mnohí Európania nikdy nepočuli o Európskej občianskej iniciatíve ako o demokratickom nástroji, ktorý Lisabonská zmluva zavádza.

No a teraz kľúčový moment. V mnohých členských štátoch musia občania udávať čísla svojich občianskych preukazov alebo ich ekvivalent na to, aby mohli podpísať Európsku občiansku iniciatívu. V Estónsku, ktoré je inak lídrom v e-demokracii a hlasovaní cez internet, musíte podľa národných pravidiel okrem čísla občianskeho preukazu udať aj vašu adresu. Výsledkom je, že to je ochotné urobiť len veľmi málo ľudí.

Podľa prieskumu ECAS by občania akceptovali udanie mena a miesta narodenia.

Nie je to dosť za tri minúty online aktivizmu?

Za jeden rok vyzbierala iniciatíva Fraternité 2020“ 71 000 podpisov. Môže sa zdať málo, no ako niekto, kto venoval voľný čas  a víkendy dobrovoľníckej práci pri online zbere, odpovedaním na rôzne otázky a emaily, považujem to za veľký príspevok k európskej občianskej spoločnosti. Počas tohto roku sa o programe Erasmus hovorilo na európskej úrovni viackrát v rôznych súvislostiach. Je to malý úspech, ale ukazuje, že aj malá skupina dobre organizovaných občanov môže niečo zmeniť na najvyššej úrovni.

Všetky veľké výsledky najprv začali malými krokmi. Aj bez toho, aby nazbierali 1 milión podpisov, by mali byť organizátori „Fraternité 2020“ na seba hrdí, boli pioniermi. Európska občianska iniciatíva môže byť veľmi úspešný nástroj, ktorý má potenciál preklenúť priepasť medzi inštitúciami EÚ a občianskou spoločnosťou. Týmto spôsobom môže občiansky aktivizmus posilniť občanov a posunúť politiku viac smerom k participatívnej demokracii. Demokracia sa totiž mení a vyvíja. Participácia prostredníctvom internetu, e-demokracia  a občianske iniciatívy budú hrať v modernej občianskej spoločnosti čoraz dôležitejšiu úlohu.

Mali by sme sa poučiť z výhod elektronickej participácie a úspešných občianskych iniciatív ako je Right2Water, One of us a Stop vivisection alebo aj z alternatívnych online petícií. Organizátori EOI sú pre rozhodovateľov dôležití partneri, keďže sú v najlepšej pozícii poznať potreby obyvateľstva.

Fraternité 2020 bola jedinou EOI s jasným európskym rozmerom a bola pripravená na nerovnú bitku za zjednotenú Európu v čase, kedy sa vďaka hospodárskej a finančnej kríze mnohí ľudia uchýlili k nacionalistickým inštinktom a dali prednosť budovaniu nových múrov, než prekonávaniu pretrvávajúcich bariér. Boli sme prvými pešiakmi EOI a prví, ktorí išli do boja, no aj keď sme s našim prvým cieľom neuspeli, v procese sme dosiahli dosť a pomohli prekonať prekážky.