Globalizácia, národný štát a demokratický deficit

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Analýza sa zaoberá globalizáciou vo vzťahu k demokratickému deficitu a odvoláva sa na nedávny politický vývoj vo Veľkej Británii a USA.

Podľa autorky sú návrhy britského premiéra Gordona Browna správnou cestou, ako pristupovať ku globálnemu trendu demokratického deficitu, pretože vedú k znovurozdeleniu moci medzi oblasťou exekutívy a legislatívy.

Autorka analýzy odmieta obľúbené tvrdenie, že globalizácia spôsobuje oslabovanie postavenia štátu ako celku. Je to podľa nej komplexnejší proces, v ktorom dochádza k posilňovaniu určitých oblastí moci v štáte, zatiaľ čo moc v rukách legislatívy je oslabovaná, a to napríklad politikou privatizácie a liberalizácie.

Autorka tvrdí, že USA, Veľká Británia a Francúzsko posilnili svoju výkonnú moc, čím sa v 80-tych rokoch vytvoril demokratický deficit. Medzinárodné organizácie, ako napríklad Svetová obchodná organizácia (WTO) alebo Medzinárodný menový fond (MMF), navyše podporovali posilňovanie tohto trendu, keď rokovali len s predstaviteľmi vlád.

Autorka vo svojej analýze hovorí o historickom význame návrhu Gordona Browna a odvoláva sa pritom na politickú skúsenosť z USA, kde zavedenie politiky deregulácie a privatizácie malo svoj vlastný dopad na rozdelenie moci. Niektoré zložky vlády si tak vďaka globalizácii posilnili svoju pozíciu.

Ekonomická globalizácia má preto podľa analýzy dvojitý efekt, odhliadnuc od otázok národnej bezpečnosti, a to posilňovanie výkonnej moci a podkopávanie legislatívy.


Úplné znenie analýzy v anglickom jazyku môžete nájsť na tejto linke.