Mapovanie scenárov vývoja eurozóny

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Abstrakt

Cieľom správy je mapovať scenáre vývoja eurozóny, so zameraním na vplyv súčasnej krízy na zmeny podoby a fungovania Hospodárskej a menovej únie v dlhodobejšej perspektíve. Vybrali sme si strednodobý horizont roku 2020 – aj vzhľadom na stratégiu Európa 2020 a budúci rozpočtový rámec EÚ. Bude to tiež rok po voľbách do Európskeho parlamentu (2019), ktoré budú spolu s predchádzajúcimi (2014) patriť medzi kritické momenty formujúce smerovanie Európy.

Štúdia chce poskytnúť jasný rámec organizovanej diskusii o dlhodobejších následkoch alternatívnych politických rozhodnutí, ktorými môžeme reagovať na krízy v eurozóne. Tento rámec by sa mal vytvárať postupne, v krokoch, pričom každý krok hodnotia experti a rozhodovatelia, reprezentujúci rozličné názory.

Podľa osvedčenej metodiky tvorby scenárov, využitej v štúdii, ide o nasledujúce kroky:

 • Ako by sme mali rámcovať analýzu scenárov vývoja Hospodárskej a menovej únie?
 • Aký bol doterajší vývoj Hospodárskej a menovej únie?
 • Ktoré hlavné faktory formujú budúci vývoj EMU?
 • Akými smermi sa môžu vybrané formujúce faktory vyvíjať?
 • Aké sú možné scenáre vývoja Hospodárskej a menovej únie?

Stanovenou metódou sme dospeli k štyrom scenárom vývoja, ktoré môžu byť východiskom ďalšej diskusie a analýzy:

A.    Scenár potácania sa: Európska hierarchia a diferenciácia

Predpokladom naplnenia scenára je, že politická zmena vo Francúzsku nebola dosť silná. Žiadnu výraznú politickú zmenu neprinesú ani parlamentné voľby v Nemecku a európske voľby. Spôsob, akým EÚ bojuje proti kríze sa nezmenil.

Súčasne tento scenár predpokladá, že nepadne žiadna veľká banka, finančné inštitúcie však musia akceptovať tvrdé hair-cuts. Žiadna krajina nevyhlási default, ani neodíde z eurozóny, no riziko ostáva a rozdiel v cene, za ktorú si krajiny eurozóny požičiavajú na finančných trhoch, ďalej narastá. To sťažuje naplnenie strednodobých cieľov v oblasti rozpočtovej disciplíny, kde sú výsledky následne tiež rôzne. Rating viacerých členských krajín je znížený. EFSF/ESM poskytuje podporu, no s nevyváženými podmienkami. Európska centrálna banka je pod tlakom a poskytuje obmedzenú podporu. Partneri v G20 sa môžu rozhodnúť poskytnúť obmedzenú pomoc, no s prísnymi podmienkami.

Plán EÚ na podporu investícií je obmedzený na štrukturálne fondy. Krajiny dosahujú stále rozdielnejšie výsledky v raste a nezamestnanosti. Vonkajší deficit niektorých členských krajín rastie, na druhej strane rastie prebytok iných. Nástroje sledovania makroekonomického vývoja vytvárajú tlak na deficitné krajiny. Kolektívne vyjednávanie nedokáže zabrániť sociálnemu dumpingu zo strany slabších členských krajín.

Právomoci EÚ vo fiškálnej oblasti sú voči týmto krajinám posilnené, no demokratická legitimita je oslabená ako voči týmto krajinám, tak na európskej úrovni. V Európe sa šíria populistické protieurópske hnutia z pravej i ľavej časti politického spektra.

B.    Scenár rozpadu: Európska fragmentácia a dezintegrácia

Scenár vychádza z predpokladu, že vo Francúzsku ani Nemecku nedošlo k politickému posunu, žiaden nenastal ani v európskych voľbách. Boj EÚ voči kríze je brzdený rastúcimi rozdielmi medzi krajinami.

Minimálne jedna z členských krajín vyhlási default a odíde z eurozóny, padnú aj niektoré z veľkých bánk, čo spustí domino efekt, ktorý je ťažké zastaviť. Rozdiely medzi cenami dlhopisov členských krajín rastú a viaceré členské krajiny nedokážu plniť strednodobé konsolidačné ciele. Ratingové agentúry znížia rating všetkým členom a EFSF/ESM je slabý a tiež má znížený rating. ECB dosiahne hranicu možnej intervencie a G20 nemôže poskytnúť ďalšiu pomoc.

Neexistuje európsky plán na podporu investícií, pokles miery rastu zasahuje všetky členské krajiny. Vonkajšie prebytky a deficity klesajú, rastie miera nezamestnanosti. Makroekonomická koordinácia je blokovaná vnútornými rozdielmi. Kolektívne vyjednávanie nedokáže zamedziť všeobecnému zhoršeniu sociálnej situácie.

Prejavuje sa odpor voči prenosu národných rozpočtových kompetencií na európsku úroveň. Autorita EÚ vo fiškálnej oblasti ostáva slabá. Legislatívna moc je oslabená, najmä na európskej úrovni. Populistické protieurópske hnutia v pravej a ľavej časti spektra sa šíria po celej Európe. Proeuróske strany strácajú moc vo viacerých členských krajinách, vo vláde ich nahrádzajú protieurópske. Európska únia smeruje k dezintegrácii.

C.    Scenár európskeho jadra: Fiškálna únia v menšej skupine

Vo Francúzsku ani Nemecku nedôjde k politickej zmene, neprinesú ju ani európske voľby. V eurozóne nenastane default ani odchod žiadneho z členov, no riziko pretrváva a je možný kolaps niektorých z veľkých bánk.

Menšia skupina členských krajín sa rozhodne vytvoriť fiškálnu úniu. Rozdiely v cene dlhopisov rastú medzi členmi v skupine a mimo nej a strednodobé ciele fiškálnej konsolidácie konvergujú smerom nadol, k určitej úrovni. Rastie rozdiel medzi ratingom suverénneho dlhu krajín v užšej skupine a mimo nej. EFSF/ESM zhoršujú negatívnu stigmu krajín čerpajúcich pomoc, ECB obmedzuje svoju pomoc a medzinárodní partneri z G20 analyzujú vnútorné rozdiely v EÚ.

Európsky plán podpory investícií je obmedzený na štrukturálne fondy. Rastú rozdiely v miere rastu a nezamestnanosti medzi členskými krajinami vo vnútri skupiny a mimo nej. Rastú externé prebytky a deficity. Makroekonomická koordinácia je považovaná za menej relevantnú. Kolektívne vyjednávanie sa organizuje v rámci užšej skupiny a zvyšuje ochranu voči sociálnemu dumpingu z krajín mimo nej.

Právomoci EÚ vo fiškálnej oblasti sú silné voči slabším členským krajinám. Legislatívna moc a demokratická legitimita sú silnejšie vo vnútri užšej skupiny, a slabšie mimo nej. V Európe sa šíria populistické a antieurópske hnutia z ľavej a pravej časti spektra. Dochádza k inštitucionalizácii dvojrýchlostnej Európy.

D.    Scenár naplnenia: Fiškálna únia v EÚ

Vo Francúzsku a Nemecku dochádza k politickému posunu, nasleduje zmena v európskych voľbách.

Európska menová únia je doplnená rozvinutím fiškálnej a politickej únie. EFSF/ESM otvára dvere väčšej emisii eurobondov a čiastočne spoločnému manažmentu dlhu. Rozdiely v cene dlhopisov v eurozóne konvergujú smerom nadol. Riziko defaultu či odchodu z eurozóny neexistuje, nehrozí ani kolaps žiadnej z veľkých bánk.

Rating suverénneho dlhu konverguje smerom nadol, ECB sa vracia k tradičnejšej, no vyváženejšej politike. Posilňuje sa pozícia EÚ v G20. Smerom nadol konvergujú aj strednodobé ciele fiškálnej konsolidácie.

Európa má plán na podporu investícií. Miera rastu v členských krajinách konverguje smerom nahor, miera nezamestnanosti klesá. Makroekonomická koordinácia a sledovanie sa stávajú centrálnym a viac symetrickým nástrojom. Vonkajšie prebytky rastú, vonkajšie deficity klesajú. Kolektívne vyjednávanie podporuje konvergenciu sociálnych štandardov smerom nahor.

Právomoci EÚ vo fiškálnej oblasti sú silnejšie a demokratické. Podpora európskych občanov integrácii rastie.

Posledný scenár bude možný len ak sa udeje niekoľko kľúčových rozhodnutí:

 • spoločne dohodnutá fiškálna disciplína s európskymi finančnými právomocami
 • spoločný európsky rámec pre dohľad nad bankami a riešenie krízových situácií
 • silnejšie európske nástroje podpory investícií
 • európsky rozpočet s posilnenými vlastnými zdrojmi a lepšie koordinovaný s národnými rozpočtami; účinnejšie nástroje pre zabezpečenie hospodárskej a sociálnej konvergencie
 • spoločné vydávanie dlhu s niekoľkými podmienkami
 • rámec pre daňovú konvergenciu
 • rámec pre sociálnu konvergenciu
 • koordinácia vonkajšieho zastúpenia eurozóny
 • silnejšie zapojenie európskeho a národných parlamentov do týchto rozhodnutí