Nedokončená Eurozóna: Kríza menovej únie a ako jej čeliť

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

EuroPolicy

Kríza v európskej menovej únii aj napriek relatívnemu pokoju trhov v zime roka 2013 stále nekončí. Vďaka miernemu hospodárskemu oživeniu v druhom štvrťroku 2013 síce zavládol v eurozóne určitýoptimizmus, veľká väčšina problémov v skutočnosti pod povrchom pretrváva. Grécko zaznamenáva šiesty rok po sebe hospodársky prepad a už niekoľkokrát bola na stole možnosť jeho odchodu z eurozóny. Situácia na Cypre bola v istej fáze tiež mimoriadne kritická. Zle je na tom aj Slovinsko, ktoré trpí bremenom zlyhaných úverov svojich bánk – podobne ako predtým Írsko a Španielsko. V problémoch sú aj ďalšie krajiny a súhrnne možno skonštatovať, že vyhliadky na obnovu hospodárske horastu a zamestnanosti sú naprieč Európou pochmúrne.

V značnej časti politických kruhov – hoci v odborných už čoraz menej – stále prevláda presvedčenie, že hlavnou príčinou krízy v eurozóne bol nezodpovedný prístup k verejným financiám v podaní niekoľkých štátov. Na tejto diagnóze sa zakladá logika opatrení zameraných na prekonanie krízy – všetkým krajinám sa odporúča, aby v prvom rade zmenšovali rozdiel medzi verejnými príjmami a výdavkami a znižovali úroveň verejného dlhu. V extrémnom prípade sa v kuloároch spomína alternatíva, že rozpočtovo nezodpovedné štáty by nemali byť súčasťou eurozóny.

Podľa nášho názoru je mylná jednak diagnóza príčin krízy, jednak z nej vyplývajúci recept, ako krízu prekonať. Našou tézou je, že súčasná kríza v eurozóne je systémová a vyplýva zo samotného nastavenia menovej únie a finančného systému. Z hľadiska analýzy krízy je osožnejšie zamerať sa nie primárne na rozpočtovú disciplínu, ale na bankový sektor a na makroekonomické nerovnováhy v rámci eurozóny – skôr než v národných štatistikách rozpočtových deficitov a dlhov možno nájsť jej odraz v štatistike platobnej bilancie. Z takejto analýzy môžu vyplynúť aj odporúčania ako krízu efektívne prekonať. Naliehavosť odkazu tohto dokumentu podčiarkuje naše presvedčenie, že odchod ktorejkoľvek krajiny z eurozóny by mohol znamenať koniec menovej únie a tiež zásadnú zmenu súčasného charakteru EÚ.

Analýza v plnom znení je voľne dostupná na tomto odkaze.