Právny štát: Diskrétnosť Komisie musí byť nahradená dôsledným monitorovaním

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Viktor Orbán v Európskom parlamente. [TASR/AP Photo/Cedric Joubert]

Súčasná debata o právnom štáte prináša pre Komisiu príležitosť na zlepšenie jeho vynucovania. Pokiaľ vlnu premešká, jej snahy sa budú zdať pokrytecké a irelevantné, píše DANIEL HEGEDUS.

Politická atmosféra okolo ochrany právneho štátu a iných základných hodnôt Európskej únie prechádza pomalou, ale pozitívnou zmenou. Namiesto dôrazu na národnú vlajku začali európske politické frakcie vyvíjať tlak na národné štáty, ktorých konanie nie je v súlade s európskymi hodnotami.

Európski socialisti a demokrati (PES) v apríli vyhlásili, že zmrazujú vzťahy s rumunskou vládnou stranou PSD, kvôli čoraz väčšiemu nerešpektovaniu právneho štátu. V rovnakom čase liberáli z ALDE vylúčili svojho rumunského člena z dôvodu podpory iniciatívy PSD, zameranej na skomplikovanie boja proti korupcii na vysokých miestach rumunskej politiky.

Postup Európskej ľudovej strany (EPP) voči maďarskému Fideszu bol, kvôli mocenskému boju medzi Manfredom Weberom a Michelom Barnierom, menej rozhodný ako kroky progresívnych strán. Aj ľudovci však napokon pozastavili členstvo strany Viktora Orbána v skupine. Dlho požadovaná politika európskych skupín založená na hodnotách sa pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu stala skutočnosťou.

Pre nízku jednotu V4 v kľúčových témach, pristupuje Francúzsko k štvorici krajín radšej osobitne

Historická neochota k rozširovaniu Únie, obava z nemeckého vedenia, ale aj zemepisná tendencia pozerať sa radšej na juh ako na východ, môžu byť vnímané ako príčiny relatívnej francúzskej apatie voči vyšehradským krajinám, píše Martin MICHELOT.

Nový hodnotový postoj európskych skupín začal rýchlo prinášať ovocie. Ukázalo sa, že predchádzajúci potieranie právneho štátu a demokratických hodnôt z väčšej časti umožnila nedostatočná vôľa s neliberálnymi tendenciami bojovať.

Po kritike rumunských socialistov pred eurovoľbami premiérka Viorica Dancilová súhlasila so stiahnutím kontroverznej reformy súdneho systému, ktorý okrem nespokojnosti Bruselu vyvolal aj masové protesty v uliciach Bukurešti.

Rovnako zo svojej reformy súdnictva, ktorá by vážne ohrozila nezávislosť súdov v politicky citlivých otázkach, ustúpil aj Fidesz v Maďarsku. Viktor Orbán týmto krokom zamýšľal uhasiť spory s EPP ešte pred výsledkami vnútorného vyšetrovania v júli a pred kongresom skupiny v novembri, na ktorom by sa malo rozhodnúť o osude Fideszu v EPP. Úspech radikálne pravicových síl, v ktorý Orbán dúfal, sa nedostavil, a preto je pravdepodobné, že maďarský premiér je pripravený na ústupky výmenou za zotrvanie v konzervatívnej rodine, čo v deväťročnej histórii maďarského prechodu k autokracii nebolo zvykom. Pokiaľ sa potvrdia, budú ilustrovať silnejúcu páku európskej politiky nad neliberálnymi, národoveckými silami.

Malá loďka vo veľkom oceáne

Národné súdy sú hlavne na nižšej úrovni stále veľmi slabo europeizované. V snahe zlepšiť situáciu by sa Únia mala zamerať na pokročilé tréningové programy pre sudcov a súdnych úradníkov. Tieto programy by sa pritom nemali sústrediť iba na európske štandardy, ktoré sú stále veľmi vágne, ale hlavne na existujúce európske mechanizmy, ktoré by mohli účinne pomôcť v ochrane právneho štátu a iných prvkov ústavy, v prípade ich ohrozenia.

Ak berieme do úvahy úlohu národných súdov, silným nástrojom pri ochrane právneho štátu a liberálneho konštitucionalizmu môžu byť predbežné rozhodnutia. Hlavne v členských krajinách, kde sú národné inštitúcie bŕzd a protiváh, napríklad ústavné súdy, neutralizované autokratizujúcimi sa národnými vládami. Žiadosti o predbežné rozhodnutia si, samozrejme, vyžadujú aplikáciu európskeho práva v daných prípadoch. Niekoľkým otázkam národného práva, ktoré môžu naznačovať porušovanie alebo podkopávanie princípov právneho štátu pritom chýba odkaz na európske právo.

Právny štát: Slovensko si sankcie vie predstaviť, má však pripomienky

Ministerstvo zahraničia chce, aby mali v procese väčšie slovo členské štáty na úkor Európskej komisie. Hlasovanie o sankciách v Rade navrhuje sťažiť.

Odkazy na základné hodnoty Európskej únie zakotvené v článku 2 zmluvy o Európskej únii (TEU) môžu v takýchto prípadoch nahradiť odkazy na primárne alebo sekundárne európske právo a umožniť Súdnemu dvoru Únie rozvíjať precedentné právo založené na článku 2 TEU.

Štatistika žiadostí o predbežné rozhodnutia ukazuje významné rozdiely medzi členskými štátmi. V niektorých stredoeurópskych a východoeurópskych členských štátoch sa využíva zriedkavo. Vyššia frekvencia jeho využívania však môže dodať impulz rozvoju európskeho precedentného práva v oblasti právneho štátu a podporiť systémovejšie a zjednocujúcejšie fungovanie európskeho právneho systému. Podpora európskych mechanizmov ako predbežné rozhodnutia pre personál súdnictva by mala Európska komisia zaradiť do svojich iniciatív, akými sú Program práv a hodnôt alebo Európsky justičný program.

Ako zlepšiť monitoring

V predchádzajúcich rokoch prevencia porušovania právneho štátu v členských krajinách zlyhávala najmä na predpojatých postupoch Komisie, charakteristických vysokou mierou benevolentnosti a diskrétnosti. Nekonzistentný postoj nanešťastie do istej miery podrýval kredibilitu opatrení, ktoré Komisia prijala. Aby európska exekutíva tento problém prekonala, musí svoj postoj zjednotiť. Benevolentnosť a diskrétnosť budú účinné, ak Komisia nájde čo najefektívnejšie nástroje a spôsoby, ako zabezpečiť súlad jednotlivých členských štátov. V monitorovacej fáze svoje miesto nemajú, pretože podrývajú kredibilitu procesu.

Hlasovanie o zmrazení eurofondov štátom podkopávajúcim právny štát rozdelilo europarlament

Väčšina slovenských europoslancov hlasovala proti návrhu podmieňovať prístup k peniazom z rozpoštu EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Nový sankčný mechanizmus podporili len Eduard Kukan a Boris Zala. 

Aby tieto nedostatky v preventívnej fáze Komisia eliminovala, musí vytvoriť obsiahly monitorovací mechanizmus dozerania na súlad predpisov členských štátov s princípmi právneho štátu. V praxi monitorovacieho procesu môže byť nápomocné know-how Benátskej komisie, respektíve Rady Európskej únie. Monitorovací proces ale nemôže byť prenechaný inštitúcii mimo rámec Únie, ktorá s ňou nie je nijako legálne spojená.

V uplynulých rokoch na stôl prišlo niekoľko desiatok návrhov monitorovacích mechanizmov. V minulosti som odporúčal posilnenie Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) na základe článku 352 zmluvy o Európskej únii. Tá by mohla systematicky monitorovať dodržiavanie zásad právneho štátu na ročnej báze. Pokiaľ však nepríde k zhode medzi Komisiou, Parlamentom a Radou na rozšírení mandátu FRA, Komisia môže konať sama a zaviesť monitorovací systém cez rozšírenie hodnotiacej tabuľky v rámci Európskeho semestru.

Slabé výsledky Rady v oblasti monitorovania právneho štátu a dobre známa citlivosť členských štátov voči zasahovaniu do otázok suverenity naznačuje, že vzájomné hodnotenie môže zohrávať iba podriadenú, doplnkovú úlohu vedľa obsiahlych monitorovacích mechanizmov.

Ako by sa dalo lepšie vynucovať dodržiavanie zásad právneho štátu

Pokiaľ ide o vynucovanie, môžeme identifikovať niekoľko stavebných kameňov, ktoré pomôžu prispieť k vytvoreniu politického a právneho prostredia, uľahčujúceho presadzovanie noriem právneho štátu v členských štátoch.

Na začiatok by Komisia v konaniach pre porušenie európskeho práva mohla častejšie používať právne argumenty, na ktorých by Súdny dvor EÚ mohol postaviť progresívny výklad zmlúv a vývoj európskeho precedentného práva.

Právny štát v Maďarsku nezlyháva viac ako v iných členských štátoch Únie, tvrdí maďarská štátna tajomníčka

Súčasný Európsky parlament by už nemal prijímať rozhodnutia týkajúce sa migrácie, pretože nereprezentuje vôľu európskych občanov, tvrdí maďarská štátna tajomníčka pre vzťahy s Úniou Judit Vargová.

Po druhé, v prípade národných opatrení, ktoré predstavujú nezvratnú hrozbu právnemu štátu, demokracii a základným právam v členských štátoch, ako napríklad rozvracanie či obsadzovanie inštitúcií cez úpravu legislatívy, by Komisia mala automaticky žiadať zastavenie implementácie už na začiatku tohto procesu až do chvíle, kedy sa konflikt medzi Komisiou a členským štátom nevyrieši.

Po tretie, zo skúsenosti pomalého procesu implementácie článku 7 voči Poľsku a Maďarsku by Komisia mala iniciovať medziinštitucionálnu dohodu k posudzovaniu procedurálnych pravidiel článku 7. Takisto by mala vytvoriť rozvrhy rôznych fáz procedúry implementácie, vrátane vypočúvaní v Rade.

Po štvrté, chýbajúci právny štát a korupcia na najvyšších miestach často v členských štátoch vytvárajú komplexnú spleť problémov. Podmienka právneho štátu v novom sedemročnom rozpočte je preto nevyhnutná, ale takisto ňou je aj posilnenie protikorupčných kapacít Únie. Mandát novovytvoreného Úradu európskeho prokurátora nepokrýva krajiny, ktoré sa k iniciatíve odmietli pripojiť ako napríklad Maďarsko, preto by Únia mala tlačiť tiež na posilnenie Európskeho úradu boja proti podvodom. Prvým krokom by malo byť zverejňovanie agentúrnych správ.

Po piate, Komisia by mala naplno využiť súčasnú debatu okolo právneho štátu, ktorú tlačia európske politické frakcie ako PES, EPP a Obnovme Európu (bývalé ALDE). Tie žiadajú, aby ich členovia vo svojich krajinách dodržiavali zásady právneho štátu. Komisia by mala od frakcií požadovať vytvorenie interných kódexov dobrého správania v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv, ktoré by mali viesť postoj národných strán v týchto otázkach.

Právny štát v EÚ: Všetci by mali kontrolovať všetkých, navrhuje Nemecko a Belgicko

Nemecko-belgický návrh kontroly právneho štátu v EÚ predpokladá dobrovoľnú účasť a žiadne sankcie. Na oplátku sľubujú objektivitu a rovnaké zaobchádzanie. 

Európska komisia by nemala zmeškať príležitosť, ktorá sa jej v európskej politike otvorila v presadzovaní právneho štátu a európskych hodnôt v členských štátoch. Mala by navrhnúť experimentálne inštitucionálne a právne riešenia, ktoré budú predstavovať skutočný krok vpred a zabezpečiť si podporu významných európskych politických skupín. Opatrný prístup a ignorácia príležitostí, ktoré súčasná vlna prináša, by znamenala významné podkopanie snáh Komisie v tejto oblasti, ktoré by sa zrazu stali pokrytecké a irelevantné.