Regióny a budúcnosť Európy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

 

Obsah

Kvôli úlohe, ktorú zohrávajú pri implementácii politiky EÚ i ako spojivo medzi EÚ a obyvateľmi, žiadajú regióny vyše 20 rokov získanie výraznejšej úlohy v procese tvorby politiky v EÚ.

Návrh ústavy vypracovaný Konventom ukázal citlivosť na regionálne požiadavky vymedzením kompetencií a posilnením regionálneho rozmeru v princípe subsidiarity, hlavne prostredníctvom Výboru regiónov, ale tiež tým, že otvoril nový „systém včasného varovania“ národných parlamentov pre príspevky z regiónov.

Existujú tu však dôležité rozdiely v pohľade na regionálne priority medzi Výborom regiónov, ako reprezentatívnym orgánom všetkých regiónov a lokálnych vlád, a novým vplyvným zoskupením „Regióny s legislatívnymi právomocami“ (RegLeg), ktoré sa snažilo získať, aj keď neúspešne, špeciálne vyššie postavenie v procese tvorby politiky EÚ.

Tieto rozdiely môžu oslabiť regionálne požiadavky na Medzivládnej konferencii. Legislatívne regióny sú skeptické čo sa týka schopnosti Výboru regiónov realizovať ich záujmy adekvátne.

Návrh Konventu posilniť Výbor regiónov a neudeliť špeciálne postavenie Legislatívnym regiónom však pravdepodobne nebude zmenený.

Mali by nasledovať dva kroky: Po prvé, Legislatívne regióny musia spolu s centrálnymi vládami rýchlo vytvoriť procedúry na zabezpečenie použitia systému včasného varovania.

Po druhé, Výbor regiónov musí zmeniť spôsob práce a procedúru rozhodovania tak, aby poskytoval efektívnu platformu pre všetkých jej členov. Potrebuje silnejšie strategicky politické zameranie, uznanie organizácií a zoskupení ako RegLeg a nové originálne procedúry použitia jeho zvýšených právomocí v zmysle princípu subsidiarity.


Celý text analýzy si môžete prečítať v informačnom materiály C.A.P.

Ďalšie analýzy môžete nájsť na internetovej stránke Bertelsmann Foundation.