TTIP a jeho vplyv na ekonomiku SR

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Súčasťou projektu bol dotazníkový prieskum o vplyvoch transatlantického partnerstva na ekonomiku a podnikateľské prostredie na Slovensku. Snažil sa identifikovať príležitosti a hrozby, ktoré z predmetnej dohody vyplývajú. Do prieskumu sa zapojilo 453 podnikateľov.

Viac ako polovica respondentov predpokladá, že TTIP prinesie nové podnikateľské príležitosti a pomôže oživiť ekonomiku Slovenska. Najvýraznejším prínosom by pritom podľa podnikateľov malo byť zvýšenie počtu obchodných partnerov, zintenzívnenie zahraničného obchodu a jednoduchší transfer know-how a technológií.

Odpovede o rizikách TTIP naznačujú optimizmus podnikateľov voči spoločnému trhu EÚ a USA. Zoznam rizík je v porovnaní so zoznamom výhod kratší.

Najčastejšie pociťovanou obavou je zintenzívnenie konkurencie na trhu. Podľa PAS to je užitočné pre ekonomiku ako celok, avšak môže viesť k poklesu ziskov či dokonca ohrozeniu životaschopnosti časti podnikateľov. Opatrením na kompenzáciu rizík vyplývajúcich z intenzívnejšej konkurencie, je podľa PAS zlepšenie podnikateľského prostredia.

Podnikatelia, ktorí sa zapojili do prieskumu, očakávajú, že vytvorenie transatlantickej zóny voľného trhu a odstránenie obchodných a regulačných bariér bude mať pozitívny vplyv nielen na ich tržby, ale aj na zamestnanosť v ekonomike.

Z analýzy dopadov prijatia dohody TTIP na slovenskú ekonomiku a podnikateľské prostredie vyplýva  nárast tržieb podnikov o 2,57 %, zamestnanosti o 1,19 % (tj. 27 652 nových pracovných miest), exportu o 3,10 % a importu o 2,93 %. Očakávaný nárast obratu cezhraničného obchodu predstavuje 3,02 %. V nadväznosti na tieto nárasty možno očakávať rast HDP na úrovni približne 3,96 % až 4,22 %. Prínos pre slovenskú ekonomiku by tak mohol predstavovať až 3,6 miliardy eur (1 743 eur v prepočte na jednu domácnosť).

Potenciál Slovenska profitovať z benefitov TTIP, podľa analýzy, závisí v značnej miere od konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

Celé znenie publikácie nájdete na tejto linke.