V rukách politických strán. Referendum na Slovensku 1993-2010

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

CESIUK

K napísaniu tejto knihy ma viedol fakt, že doteraz neexistuje komplexné zmapovanie jednotlivých referend ani analýza inštitútu referenda v politickom systéme Slovenskej republiky a jeho vplyvu na vzťahy medzi nositeľmi moci v štáte – občanmi a ich zástupcami.

V rámci tejto knihy využívam niektoré zistenia môjho doterajšieho výskumu, ktorý sa okrem iného venoval vybraným aspektom ústavného systému SR (referendum, legislatívny proces, financovanie politických strán, slobodný prístup k informáciám) a vplyvu európskej integrácie a členstva v EÚ na politický systém Slovenska.

Niektoré pasáže záverečnej kapitoly boli prezentované v rámci Joint Sessions of Workshops, Európskeho konzorcia pre politický výskum (ECPR) v rámci workshopu č. 26 „Institutional Design of Parliamentary Rules and Party Politics”, vedeného T. C. Mullerom a Z. Mansfeldovou v Lisabone, 14. až 19. apríla 2009.

Táto publikácia bola podporená v rámci realizácie dopytovo-orientovaného projektu „Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach internacionalizácie Európskej únie“ (26240120017) financovaného z ERDF z Operačného programu Výskum a vývoj v rámci opatrenia 4.1 „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji“.

Plný text publikácie nájdete na tejto linke.