Väčšie právomoci miest pri integrácii utečencov?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Mestská agenda

(zdroj: Benjamin Horn/Flickr)

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Migračná a azylová politika

Problém úspešnej integrácie utečencov a migrantov sa dotýka predovšetkým mestských oblastí, a práve preto sa samotné mestá stávajú kľúčovým faktorom pre dlhodobé riešenie migračnej otázky. Na podporu integrácie migrantov Únia členským štátom poskytuje v rámci politiky súdržností (kohézie) finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ERDF).

Po novom sa EÚ taktiež snaží zaviesť nové špeciálne právomoci pre mestá. Tie by mali dostať viac priestoru pri rozhodovaní o implementácii operačných programov v období 2014-2020. Týka sa to predovšetkým programov na začlenenie utečencov do spoločnosti.

Jedným z dôležitých rámcových programov, ktoré by mali zvýšiť efektivitu miest a prispieť k ich väčšiemu zapojeniu do riešenia krízy, je Mestská agenda pre EÚ, ktorú spustili v máji 2016. Agenda identifikuje 12 kľúčových tém pre rozvoj miest, vrátane otázky začlenenia utečencov. Hlavným prostriedkom pre dosiahnutie cieľov tejto agendy sú špeciálne partnerstvá a podpora inovatívnej spolupráce medzi mestami, členskými štátmi a inštitúciami EÚ. Partnerstvá sa zameriavajú na každú tému z agendy jednotlivo a predstavujú omnoho viac než len novú platformu pre diskusiu.

Na témy Mestskej agendy priamo nadväzuje program Mestských inovačných akcií (UIA). Ten pomáha určiť možné riešenia v oblasti udržateľného rozvoja miest v rovnakých tematických okruhoch, aké sa nachádzajú v Mestskej agende. Integrácia migrantov a utečencov je samozrejme jednou z hlavných oblastí, ktorým sa UIA venuje. Program zároveň podporuje navrhované riešenia z tematických cieľov ERDF, a tým umožňuje ich jednoduchšie financovanie.

Problém však spočíva v tom, že ani program UIA nedisponuje neobmedzeným kapitálom. Finančné prostriedky pre mestá na podporu integrácie utečencov sú naďalej veľmi skromné.

Súčasná politická debata o revízii rozpočtu na obdobie 2014-2020 spoločne so slovenským predsedníctvom, ktoré zdôrazňuje potrebu väčšieho množstva finančných prostriedkov na podporu integrácie príslušníkov tretích krajín, by mohli priniesť zmenu k lepšiemu.

Mestská agenda a program UIA priniesli mestám nové možnosti pre podporu začleňovania utečencov do spoločnosti. Nové príležitosti však prinášajú aj nové riziká. Opatrenia zamerané na utečencov nesmú ísť na úkor ostatných nespomenutých skupín na okraji spoločnosti. Politické a sociálne následky takejto situácie by mohli mať pre štáty zničujúce následky.

Celé znenie analýzy v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.

 

ČÍTAJTE AJ .PDF ŠPECIÁL: BUDÚCNOSŤ AZYLOVEJ A MIGRAČNEJ POLITIKY EÚ >>>