Veľvyslankyňa Vargová: Verím, že Konferenciou o budúcnosti Európy otvoríme novú kapitolu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Petra Vargová. [Archív PV]

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Slovensko a Konferencia o budúcnosti Európy

Čaká nás kus ťažkej práce, no ako každá iná diskusia, aj táto má otvorený koniec, hovorí o prípravách na sériu celoeurópskych diskusií Stála predstaviteľka Slovenska pri EÚ. „Verím, že konferencia nebude len rétorickým cvičením, ale skutočne autentickou debatou s konkrétnymi výsledkami,“ píše Petra Vargová.

Petra Vargová je stálou predstaviteľkou Slovenskej republiky pri EÚ.

Tvárou tvár nepriaznivým zdravotným, hospodárskym a sociálnym dopadom krízy pandémie prechádza Európa vývojom, ktorý má zásadný politický význam a ktorý ovplyvní jej ďalšie smerovanie. Okrem toho stále rezonujú otázky migrácie, nedávneho brexitu, či konfliktov v našom bezprostrednom susedstve.

Pandémia podstatným spôsobom zmenila „štartovaciu čiaru“ konferencie a tým mám na mysli nielen jej časový posun. Ešte začiatkom minulého roka vyzeral svet úplne inak. Väčšina členských štátov EÚ mala pozitívne čísla hospodárskeho rastu, nezamestnanosť sa v celoeurópskom meradle priblížila k historickému minimu a najväčšie výzvy pre úniu boli najmä za jej vonkajšími hranicami. A potom prišiel Covid-19 a s ním zdravotná a ekonomická kríza nebývalého rozsahu, ktorá nám tvrdo nastavila zrkadlo a jasne poukázala na naše slabé miesta. Mnohé z nich tu boli už dlho predtým, kríza ich len naplno odhalila a pomenovala.

Každá kríza však môže zároveň slúžiť aj ako príležitosť, a preto je tento nechcený moment potrebné naplno využiť na dosiahnutie konkrétnych výsledkov v celom rade oblastí. Konferenciu je tak potrebné vnímať aj v širších súvislostiach celkovej vnútornej sebareflexie s dôrazom na kľúčové otázky, ktorými sa chceme spoločne zaoberať. Zdôrazňujem slovo “spoločne” pretože konferencia bude prebiehať súbežne vo všetkých členských štátoch EÚ a niet pochýb o tom, že vzájomná koordinácia a spolupráca bude tiež veľmi dôležitá.

Konferencia o budúcnosti Európy: Otvorí Únia základné zmluvy?

Reformy Európskej únie majú byť založené na vôli jej občanov. Aj keď lídri EÚ zdôrazňujú, že žiadna téma nemá byť tabu, niektoré členské štáty nechcú o otváraní základných zmlúv diskutovať.

V tejto súvislosti nás všetkých, či už tu v Bruseli alebo v členských štátoch vrátane Slovenska, čaká veľký kus tvrdej práce a prirodzená otázka, aké témy majú byť predmetom diskusie a čo od samotnej konferencie očakávame. Nie, Konferencia o budúcnosti Európy nemá byť len tradičným „lessons learned“ cvičením, na konci ktorého zostavíme zoznam poučení z predchádzajúcich kríz. Rovnako nie je ani novou arénou pre diskusiu len medzi bruselskými inštitúciami. Konferencia o budúcnosti Európy má predovšetkým vytvoriť priestor pre štruktúrovaný dialóg medzi občanmi a inštitúciami a medzi občanmi navzájom o tom, akú Úniu chceme v najbližšom desaťročí. Nuž, a ako akákoľvek iná diskusia, aj táto má otvorený koniec.

Okruhy tém

Pri otázke identifikácie tematických okruhov konferencie bude potrebné vychádzať zo základnej premisy – v centre záujmu musia byť témy, blízke bežným občanom.  Musíme si preto klásť otázky: čo je v záujme našich občanov? Čo je potrebné urobiť pre zlepšenie kvality ich života? Občania musia byť alfou a omegou konferencie, takpovediac „mantrou,” ktorú si budeme po celý čas opakovať.

Tomu je potrebné podriadiť aj tematické zameranie konferencie. Vo svetle aktuálneho vývoja sa ako najpálčivejšia téma javí otázka budovania zdravého kontinentu. V rámci konferencie tak bude jedinečná šanca venovať sa otázke ochrany zdravia, ktorá sa ukázala ako mimoriadne potrebná. Všetci sme svedkami toho, že  ohrozenie zdravia v takom rozsahu, aký spôsobil COVID-19, nie je limitované hranicami.

Otázka zdravia však zďaleka nie je jedinou vysokou prioritou našej spoločnej európskej budúcnosti. Z dlhodobého hľadiska je kľúčové  tiež budovanie celkovej odolnosti členských štátov a tým aj celej EÚ, posilnenie rastovej kapacity, udržateľného hospodárstva a zamestnanosti. Aby sa Únia stala odolnejšou a silnejšou než pred krízou.

Dôležité v tomto ohľade bude najmä naplniť ambície v oblasti  zelenej a digitálnej tranzície. Téma boja proti klimatickým zmenám a environmentálnym výzvam „nezapadla prachom” ani v čase pandémie. Práve naopak, ešte viac podčiarkla význam kvalitného životného prostredia a návratu k zdravému životnému štýlu. Má pritom slúžiť ako nástroj pre celkovú transformáciu európskeho hospodárstva.

Ekologizácia ide synergicky ruka v ruke s digitalizáciou, ktorá by tiež mala byť zahrnutá medzi témy konferencie. Digitálna transformácia Európy bude prínosom pre nás všetkých, pričom nie je zameraná len na najnovšie technológie, či online služby. Naopak, jej dôsledky sú ďalekosiahle a sleduje širšie ciele ako napríklad posilnenie dynamického a udržateľného hospodárstva a konkurencieschopnosti, vrátane otvorenia nových možností pre podniky, jednak na vnútornom trhu EÚ, ako aj globálne. V širšej perspektíve je vývoj v oblasti digitalizácie a technológií rozhodujúci aj pre podporu otvorenej a demokratickej spoločnosti. V tejto súvislosti bude rásť potreba, aby občania boli digitálne zdatní a posilňovaním digitálnych zručností mohli lepšie profitovať z príležitostí, ktoré bude digitálny vek ponúkať.

Klus: Ak chcú v Svidníku patriť do stredoázijskej únie, Európa o tom musí vedieť

Ak by Konferencia o budúcnosti Európy nemala viesť k hmatateľnej reforme, tak by sme ju nemuseli robiť vôbec. „Problém nie je zmluvy otvoriť, ale zase ich uzavrieť,“ hovorí štátny tajomník rezortu zahraničných vecí MARTIN KLUS.

Osobitnú pozornosť v rámci konferencie bude potrebné venovať tiež ekonomickej oblasti. Tu sa musíme zamerať na vybudovanie silného európskeho hospodárstva, ktoré pracuje pre ľudí. Konferenciu je potrebné vnímať ako príležitosť napríklad pre diskusie o vybudovaní lokálnejšie zameranej európskej ekonomiky. Dôležité bude tiež zaoberať sa témou efektívnejšieho využívania zdrojov a zmenou nášho spotrebiteľského správania, aby sme sa už nevrátili k neudržateľným modelom spotreby.

Snahy by sa však nemali obmedziť iba na to, aby bola EÚ ekonomicky silnejšia a odolnejšia vnútorne, ale tiež ako medzinárodný hráč v rámci relevantných globálnych reťazcov. Vonkajšie faktory navyše čoraz viac ovplyvňujú spôsob, akým EÚ formuje svoje vnútorné politiky. Jedným dychom treba pritom dodať, že EÚ nie je iba elitným ekonomickým klubom s vnútorným trhom v rámci ktorého sa uplatňujú jednotné pravidlá, ale je tiež hodnotovým zoskupením. Je založená na hodnotách slobody, demokracie, rovnosti a rešpektovania ľudských práv, ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty. Už samotná podstata konferencie je prejavom demokratického zapojenia širokej verejnosti do diskusií o budúcnosti nás všetkých. V rámci konferencie preto nemožno obísť ani dôležitú tému európskych hodnôt vrátane otázky právneho štátu, demokratických základov Únie, či posilnenia demokratických procesov.

Únia v slovenskom kontexte

Pre úplnosť je potrebné zdôrazniť aj niekoľko momentov relevantných špecificky z pohľadu Slovenskej republiky. Cieľom konferencie, osobitne v našich podmienkach, by malo byť tiež zvýšenie povedomia o EÚ medzi širokou verejnosťou. Toto vnímam ako oblasť, kde je stále čo zlepšovať. A práve preto treba pôdu konferencie naplno využiť aj na tento účel. Dať priestor neskresleným informáciám o EÚ a jej fungovaní, o tom, že dianie v Bruseli sa bezprostredne týka nás všetkých a že aj my na Slovensku sme Európska únia a z členstva profituje ako Slovensko, tak aj jeho občania v každodennom živote.

Do diskusie sa môžu zapojiť všetci – podporovatelia európskej integrácie, ale aj skeptici. Podstatným rozdielom v porovnaní s anonymnými fórami však je, že tu už nebude stačiť len kritizovať, ale bude si treba svoj názor aj obhájiť príslušnými faktami. Celková snaha o zvyšovanie povedomia o EÚ je dôležitá aj z pohľadu vytvárania odolnosti našich občanov voči rôznym druhom dezinformácií, nebezpečným naratívnom a iným manipuláciám zameraným na podkopávanie dôvery v EÚ.

Práve konferencia poskytne občanom jedinečnú príležitosť ako lepšie spoznať Úniu a uvedomiť si dôležitosť európskej spolupráce, či sprostredkovať objektívne a fakticky správne informácie. A tiež má potenciál umožniť nám lepšie identifikovať chyby a nedostatky pri informovaní občanov o dianí v Únii a v systéme vzdelávania mladých ľudí. Preto bude potrebné zvoliť správnu formu a nastaviť procesy tak, aby bolo možné zapojiť do konferencie čo najširšiu verejnosť, odborníkov, občiansku spoločnosť, akademickú pôdu, mimovládne organizácie, záujmové združenia a pod. Jednoducho všetkých relevantných aktérov od regionálnej úrovne, až po tú najvyššiu.

Slováci chcú byť v Únii viac počuť (INFOGRAFIKA)

Pri rozhodovaní o budúcnosti Európskej únie by sa mal brať väčší ohľad na hlas občanov. Slovensko s týmto výrokom súhlasí ešte viac, než priemerná členská krajina. Prieskumy Eurobarometra pred začatím Konferencie o budúcnosti Slovenska naznačujú záujem o účasť na diskusiách.

Na záver chcem vyjadriť úprimné presvedčenie, že konferencia nebude len rétorickým cvičením, ale skutočne autentickou debatou s konkrétnymi výsledkami. Diskusia s občanmi o Únii nie je novinkou, avšak vôbec po prvýkrát v histórii európskej integrácie majú možnosť zapojiť sa do nej všetci občania členských štátov, v rámci jasného a štruktúrovaného rámca. Svojim spôsobom ide o najväčší prieskum verejnej mienky v ľudskej histórii. Brusel po sérii kríz potrebuje čerstvý vzduch a konštruktívnu kritiku od svojich občanov.

Je žiadúce, aby cesta ktorou sa EÚ v ďalšom období vydá, mala medzi občanmi podporu, aby jej rozumeli a mohli sa s ňou aj do veľkej miery stotožniť. Verím, že občania nastavia objektívne zrkadlo všetkým, ktorí majú vo väčšej, či menšej miere šancu ovplyvňovať výslednú podobu európskych politík. Verím tiež, že Konferencia o budúcnosti Európy prinesie na Slovensko aj kvalitatívny posun v uvažovaní o Únii. Musíme sa posunúť od neustáleho seba utvrdzovania o zmysle a význame členstva Slovenska v eurointegračných projektoch k tomu, aké členstvo chceme.

Zjednodušene povedanie, nie „či,“ ale „akým“ členom Európskej únie chceme byť. Nepochybujem o tom, že aj náš vklad do tejto celoeurópskej debaty bude zmysluplný, hodnotný a využitý.  A tiež, že konferenciou otvárame novú, lepšiu kapitolu v dejinách EÚ.