Dotačný program Európa pre občanov pre roky 2014 – 2020 je oficiálne schválený

Komerčný obsah

Z programu v jeho predchádzajúcej fáze veľmi úspešne čerpali finančné prostriedky aj slovenský žiadatelia. Jeho nová podoba je k dispozícii na www.europapreobcanov.sk. Koncom minulého roku mali možnosť vďaka programu podávať si svoje žiadosti o prevádzkovú podporu (granty) aj slovenské „mimovládky“ a to až do výšky 200 000 Eur na jeden kalendárny rok. Prvá uzávierka na tzv. projektové granty cielené na samosprávu a inštitúcie zaoberajúce sa modernou európskou históriou je predbežne vyhlásená na 4. júna 2014 . 

 „Rada Európy dala zelenú novému programu Európa pre občanov 2014 – 2020 v pondelok, 14. 4. 2014.“ povedal na margo schválenia Pavel Tychtl, vedúci  zamestnanec Európskej komisie zodpovedný za Akciu 1: Európska spoločná pamäť v rámci programu Európa pre občanov a pokračuje „Finančné krytie na vykonávanie programu na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 je 185 468 000 Eur. Novinkou programu je samostatná oblasť programu venujúca sa histórii 20. storočia a podporujúca organizácie a inštitúcie činných v tejto oblasti. Zmyslom tejto akcie je cez zvyšovanie povedomia o spoločnej histórii obyvateľov EÚ zabezpečovať jeden z hlavných cieľov EÚ, ktorým je podpora mier, jeho hodnôt a všeobecného blaha jej občanov. Hodnota mieru a jeho podpora sa v Európe takmer po 70. rokoch pod vplyvom udalostí na Ukrajine stáva opätovne témou číslo 1.“

Program v novom programovom období obsahuje dve akcie:

Akcia 1; Európska spoločná pamiatka považuje EÚ za mierový projekt. Finančne podporuje iniciatívy, ktoré sa venujú príčinám totalitných režimov, analyzujú a pripomínajú si definujúce momenty a  významné míľniky modernej európskej histórie a zvažujú rôzne historické perspektívy. Akcia vychádza z premisy, že pripomínanie si minulosti je nevyhnutnou podmienkou tvorby úspešnej budúcnosti.   

Akcia 2; Podpora demokracie a občianska participácia je zameraná na podporu všeobecného porozumenia súčasného procesu tvorby politík na úrovni EÚ.  Taktiež sa snaží o zapojenie občianskej spoločnosti do tohto procesu. Organizácie občianskej spoločnosti môžu z akcie čerpať financie na posilnenie zapojenia občanov a všeobecnej verejnosti do procesu európskej integrácie.

Pracovný program pre rok 2014

Pracovný program platný po zvyšok roku 2014 podporí 622 úspešných žiadateľov z celej Európy, medzi ktorých bude prerozdelená čiastka 20,05 mil. Eur. V 373 prípadoch pôjde o podporu jednorazových akcií – podporu cezhraničných partnerstiev miest a obcí (Opatrenie 2,1) a v 213 razoch pôjde o podporu projektov dlhších ako jeden rok. O peniaze z neho môžu žiadať aj slovenské mimovládne neziskové organizácie, samosprávy, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie.

Program v roku 2014 bude podporovať organizácie zaoberajúce sa spoločnou európskou historickou pamäťou 20. Storočia (akcia sa doteraz sústreďovala najmä na 2. svetovú vojnu a holokaust), projekty podporujúce demokraciu a občiansku participáciu občanov členských štátov na úrovni EÚ. Žiadať o podporu v nasledujúcom období budú môcť mimovládne neziskové organizácie, samosprávy, kultúrne inštitúcie, ale i organizácie združujúce pamätníkov.  

Program každoročne stanovuje tzv. ročné priority, ktoré v danom kalendárnom roku reflektujú dôležité historické medzníky a politický kon

  • 100 rokov od vypuknutia 1.svetovej vojny
  • 25 rokov od pádu Berlínskeho múru
  • 10 rokov od rozšírenia Európskej únie o štáty strednej a východnej Európy
  • voľby do Európskeho parlamentu a aktívna účasť občanov na demokratickom živote EÚ
  • prehlbovanie debaty o budúcnosti EÚ

Tieto témy sú pre program v roku 2014 prioritné, nie však exkluzívne. Európsky kontaktný bod ich odporúča brať do úvahy pri stavaní projektov, a to v súvislosti so slovenskými reáliami.

História programu

Doteraz bolo z programu Európa pre občanov podporených celkovo 133 slovenských projektov v celkovej výške 3 355 437,77 Eur. Z tejto sumy 67 % financií putovalo na podporu jednorazových podujatí – stretnutí občanov družobných miest na území slovenských miest. Peniaze pomohli zafinancovať slovenským mestám a obciam najmä oblasť cezhraničnej spolupráce alebo oblasť tzv. vonkajších vzťahov, ktorú štátny rozpočet nepokrýva, napriek jej dôležitosti pri ďalšom napredovaní samosprávy.  

V roku 2013 bolo v rámci programu Európa pre občanov podporených spolu 44 projektov slovenských žiadateľov v celkovej výške 935 000 Eur. Z toho 38 projektov prešlo v rámci Akcie 1, Opatrenia 1.1. V rámci vyhodnotenia výsledkov júnového kola v roku 2013 sa podarilo Slovákom z Európskej komisie získať sumu 479 000 Eur, čím sa v tabuľke podporených krajín zaradili na tretie miesto z 27.

Medzi podporené projekty patria napr. Podpora zodpovedného občianstva Nadácie Pontis alebo Haviva – Návrat k európskej pamiatke Múzea SNP.


O programe Európa pre občanov

Program EÚ „Európa pre občanov“ financuje iniciatívy na podporu spoločnej európskej pamäte a občianskej participácie na úrovni EÚ. Právo Slovenskej republiky plne využívať jeho výhody vzniklo dňom jej vstupu do EÚ, teda 1. 4. 2004. V rámci programu môžu  samosprávy,  neziskové organizácie a rozpočtové inštitúcie získať podporu na diskusné podujatia, konferencie, semináre, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru. Základnou podmienku je, aby tieto boli projekty založené na medzinárodnej spolupráci a zohľadnili aktuálne európske témy.

Európsky kontaktný bod Slovensko

Cieľom Európskeho kontaktného bodu je propagácia programu Európa pre občanov a pomoc slovenským žiadateľom pri príprave projektov a hľadaní medzinárodných projektových partnerov.  Sídli v Národnom osvetovom centre v Bratislave. Je súčasťou medzinárodnej siete podobných kancelárií, ktoré sú zriadené v 28 členských štátoch Európskej únie.

Pre viac informácií kontaktujte: Želmíra Gerová, e-mail: zelmira.gerova@europapreobcanov.sk; Tel.: 02/2047 1291, Adresa: Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava.