GSS Young Scholar Awards 2015

Komerčný obsah

O čo ide?

Udeľovanie ceny “GSS Young Scholar Award” každoročne vyhľadáva výnimočných mladých výskumníkov, ktorí prispeli ku “Global Systems Science” a zaoberali sa otázkami regulácie politík, riadenia rizík a ich zmierňovania, rozhodovacieho procesu v konfliktoch, udržateľnosti, odolnosti a iných.

Potenciálni kandidáti by nemali prevyšovať vek 35 rokov a musia byť študentmi 3. vysokoškolského stupňa doktorandského, čerství absolventi, mladí výskumníci, alebo odborní asistenti, ktorým bol udelený titul PhD. v predchádzajúcich piatich rokoch, počínajúc 31. októbrom 2015.

Vyzývame všetkých záujemcov, aby poslali predbežnú prácu, a to najneskôr do 5. OKTÓBRA 2015! Vyberie sa len obmedzený počet finalistov. Budú mať možnosť prezentovať svoje práce na medzinárodnej konferencii GSS 2015, ktorá sa bude konať v spolupráci s Vedeckým festivalom v Janove (Taliansko) v dňoch od 28. do 30. októbra 2015. Každý vybraný finalista bude mať príležitosť odprezentovať svoju prácu v časovom limite 20 minút a ďalších 5 minút bude vyhradených na otázky a diskusiu z publika. Výbraní záujemcovia budú kontaktovaní porotou. Rozhodnutie o udelení ceny “GSS Young Scholar Award” bude vytvorené 5-člennou komisiou. Okrem ceny, získa víťaz aj honorár vo výške 1,000 €.

Pokyny pre podávanie žiadostí

Žiadosti môžete posielať prostredníctvom elektronickej pošty pre Silvano Cincotti, a to najneskôr do 5. OKTÓBRA 2015. Emailová adresa je GSS2015@dime.unige.it. Komisia “GSS Young Scholar Award” bude akceptovať iba originálne žiadosti poslané v anglickom jazyku. Kandidáti musia byť vedúcimi autormi v daných prácach. Každá žiadosť musí obsahovať:

·         motivačný list s názvom ponúkanej prezentácie/práce, a kontaktné údaje uchádzača, akými sú meno, priezvisko, rodné priezvisko, inštitúciu kde pôsobia a celú adresu, spolu s emailom, telefónom a faxom;

·         predbežnú prácu (do 3,000 slov v anglickom jazyku);

·         doklad z univerzity o doktorandskom štúdiu, alebo diplom s titulom PhD.

Vybraní finalisti budú vyzvaní poslať svoju konečnú verziu práce emailom pre Silvano Concotti, a mali by sa zúčastniť konferencie, kde ju aj odprezentujú.