Národný konvent otvorí debatu o Európskej únii aj v regiónoch Slovenska

Komerčný obsah

Zdroj: Centrum pre europske zalezitosti

Príčiny rozdielu medzi skutočnou a v prieskumoch uvádzanou „európskosťou“ ako aj spôsoby zapájania a využitia potenciálu mladých ľudí pre posilnenie európskej identity na Slovensku – aj to boli témy živej debaty medzi odborníkmi z mimovládneho sektoru, médií, predstaviteľmi vlády aj biznisu na pôde Univerzity Komenského. Pracovné stretnutia a ďalšie aktivity Národného konventu o Európskej únii sú organizované už od mája 2013 Centrom pre európske záležitosti (CEA) a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Zmienka o „smutnom rekorde Slovenska“ – najnižšej miere účasti na posledných voľbách do Európskeho parlamentu spomedzi krajín EÚ – opätovne otvorila debatu o potrebe zmeniť vnímanie Európskej únie v očiach Slovákov a spôsoboch ako aktívne zapojiť ľudí z regiónov do takýchto diskusií. Rovnako, otázka ako vzbudiť a podporiť záujem ľudí o eurovoľby sa počas stretnutia pracovnej skupiny ukázala ako čoraz aktuálnejšia.

Jedným z efektívnych riešení je podľa odborníkov práve intenzívnejšie zapájanie „klasických“ i sociálnych médií do kampane, keďže môžu vďaka svojmu dosahu osloviť najmä mladú generáciu. V najbližších mesiacoch sa navyše budú v rámci Národného konventu konať zaujímavé prednášky a debaty na univerzitách v rôznych mestách a regiónoch Slovenska.

Výsledkom práce pracovných skupín Národného konventu je okrem iného hodnotiaca analýza, zhrňujúca všetky príspevky, názory a odporúčania, ktorá bude slúžiť ako jeden z podkladov pre Vládu SR a MZVaEZ SR pri tvorbe národných a európskych politík.

 Zdroj: Center for European Affairs (CEA)