Slovensko bude podporovať návrat odborníkov zo zahraničia

Komerčný obsah

V júli tohto roku Vláda Slovenskej republiky schválila Podpornú schému pre návrat osobností a uznávaných odborníkov na Slovensko. Táto má zatraktívniť návrat na Slovensko tým občanom Slovenskej republiky, ktorí vyštudovali a pracujú mimo SR, alebo sa v zahraničí stali uznávanými expertmi.

Schéma uvažuje s nenávratným príspevkom do výšky
a) 10.000,- € na osobu pre mladých odborníkov do 40 rokov, ktorí absolvovali 2. alebo 3. stupeň vysokoškolského vzdelania na renomovaných univerzitách, umiestnených v rámci medzinárodných ratingov pri zamestnaní sa v SR na pozícii, zaradenej do podpornej schémy;

b) 50.000,- € na osobu pre expertov, ktorí pôsobia v zahraničí viac ako 10 rokov spravidla vo vedúcej funkcii (alebo vo významnej oblasti výskumu).

Ak budúcim zamestnávateľom takéhoto experta bude verejná vysoká škola, štátna vysoká škola, rezortná výskumná inštitúcia alebo Slovenská akadémia vied, a pokiaľ získanie experta vytvorí predpoklad pre jeho zapojenie do výskumného projektového tímu, príslušná inštitúcia získa podporu do výšky 150.000 € (napríklad na vytvorenie výskumného tímu a pracovnej pozície).

V rokoch 2015 až 2018 bude na realizáciu schémy poskytnutý jeden milión eur ročne. Výber podporovaných pozícií a požiadaviek na výber experta, aj prípadnú finančnú podporu inštitúcie bude posudzovať Rada podpornej schémy, ktorej členov vymenuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Viac informácií môžete získať na tomto linku.