Lančarič: CSR – urobiť niečo viac pre spoločnosť

Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko

  • V čom vidíte najväčší prínos CSR aktivít pre firmu? Je to čisto o filantropii, alebo majú aj pozitívne ekonomické dopady? 

CSR pre nás znamená systematický a riadený proces zabezpečujúci, aby správanie našej firmy naplnilo alebo prekročilo etické, právne či spoločenské očakávania, ktoré verejnosť voči nám má a ktoré môžu byť rôzne – napríklad právne, sociálne, environmentálne. V zásade obsahuje náš dlhodobý záväzok správať sa eticky, prispievať k ekonomickému rastu a zvyšovať kvalitu života našich zamestnancov, komunity i celej spoločnosti. Je jedným z nástrojov, ako budovať dlhodobo úspešnú firmu, budovať značku, reputáciu a manažovať riziká.

CSR zďaleka nie je len filantropia. Náš program spoločenskej zodpovednosti je založený na štyroch pilieroch. Prvým sú biznis princípy, ktoré definujú hlavné záväzky Orangeu v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Druhým sú tzv. policies, teda pravidlá na uvedenie týchto princípov do praxe. Nasleduje filantropia a charita a stále dôležitejšou súčasťou je aj meranie a následné reportovanie.

  • V čom sa pre vás spoločenská zodpovednosť líši od filantropie, charity? Myslíte si že na Slovensku už ľudia, a firmy, tento rozdiel vnímajú? 

Situácia sa pomaly zlepšuje, o týchto témach a ich význame sa, našťastie, čoraz častejšie diskutuje, no ešte stále veľa ľudí nerozlišuje medzi charitou a filantropiou.

Filantropia označuje rozvojový typ dávania, snaží sa riešiť problémy spoločnosti z dlhodobého hľadiska, podporou sociálnych inovácií, vzdelávania a rozvojom schopností ľudí, aby boli schopní pomôcť si sami. Charita je skôr o altruistickom správaní, okamžitom zmierňovaní utrpenia, biedy či núdze ľudí. Typickým príkladom podpory charity u nás sú mobilné finančné zbierky, ktorých výhodou je práve možnosť okamžite reagovať a pomôcť a podľa našich informácií neexistuje iná forma zbierania na charitu, ktorá by dokázala mobilizovať tak veľkú skupinu ľudí.

  • Orange Slovensko realizuje mnoho zo svojich CSR aktivít prostredníctvom Konta Orange. Je firmu efektívnejšie vytvárať vlastný podobný nástroj, alebo financovať priamo iné, už existujúce (napríklad nadácie)? 

Už pri vzniku našej spoločnosti sa vtedajšie vedenie zaoberalo myšlienkou, ako urobiť niečo viac pre spoločnosť a prostredie, v ktorom pôsobí. S prvými filantropickými projektami sa začalo v roku 1998, vznikom neziskovej organizácie Konto Globtel, ktorá pod názvom Konto Orange úspešne funguje dodnes. Naša podpora je dlhodobá, systematická a transparentná. Každoročne diskutujeme o oblastiach podpory, pričom peniaze nielen rozdeľujeme, ale dbáme aj na to, aby boli použité na zmysluplné aktivity. Snažíme sa podporovať stále viac jednotlivcov i organizácií, ktoré vedia naše finančné prostriedky efektívne využiť. Zameriavame sa na najrôznejšie oblasti – od podpory náhradných rodín a adopcie, cez grantové programy v oblasti vzdelávania, regionálneho rozvoja, voľnočasové aktivity pre mladých ľudí, až po pomoc opusteným či chorým ľuďom. Sme presvedčení o tom, že toto je tá najsprávnejšia cesta. Potvrdzujú to aj prieskumy medzi verejnosťou, podľa ktorých je Konto Orange vnímané ako najdôveryhodnejšia firemná nadácia, ktorá promptne reaguje na potreby spoločnosti a poskytuje pomoc tam, kde je najviac potrebná.

Okrem podpory filantropických či charitatívnych aktivít cez Konto Orange však realizujeme mnohé aktivity aj priamo.

  • Mala by sa firma orientovať na aktivity ktoré sa týkajú jej podnikania (energetické spoločnosti na obnoviteľné zdroje, IKT-telekom spoločnosti napríklad na vzdelávanie a pod.), alebo rozhodujú iné faktory? Podľa čoho si vyberá Orange Slovensko oblasti pôsobenia svojich CSR aktivít?  

Áno, sústreďujeme sa na oblasti, ktorým rozumieme, v ktorých máme silné kompetencie a dokážeme priniesť relevantnú pridanú hodnotu. Príkladom je iniciatíva Deti a mobily. Aj keď deti nie sú našou cieľovou skupinou, a ako cieľovú skupinu ich ani neoslovujeme, je úplne prirodzené, že patria medzi nezanedbateľnú skupinu užívateľov našich služieb. Preto sme sa rozhodli rozprúdiť diskusiu na túto tému, informovať o bezpečnom používaní mobilných telefónov a pomôcť rodičom, učiteľom a v neposlednom rade aj deťom zorientovať sa v možných rizikách, ktoré na deti v súvislosti s používaním mobilnými telefónmi číhajú

Medzi ďalšie oblasti nášho CSR programu patria aj projekty z oblasti životné prostredie ako je zber mobilných telefónov, či elektronická faktúra. Spoločným menovateľom našich aktivít v tejto oblasti je spoločne meniť veci k lepšiemu.

  • V diskusiách na európskej úrovni sa objavuje argument, najmä zo strany niektorých mimovládnych organizácií, že by firemné CSR aktivity mali byť prísnejšie regulované a kontrolované, aby skutočne prinášali proklamovaný efekt a neboli len nástrojom reklamy, PR. Myslíte si, že je to potrebné? Aké sú iné možnosti?

Od začiatku robíme CSR v súlade s medzinárodnými štandardami. Náš program spoločenskej zodpovednosti je transparentný a jeho úspešnosť merateľná. Výkonnosť v oblasti CSR vyhodnocujeme pomocou tzv. indikátorov. Zároveň každoročne vydávame osobitnú Správu o spoločenskej zodpovednosti, ktorá obsahuje podrobné informácie o stratégii spoločenskej zodpovednosti, korporátnej filantropii a charite, systéme environmentálneho manažérstva a o ďalších oblastiach, ktorým sa naša spoločnosť ako zodpovedný korporátny občan systematicky venuje. V roku 2003 sme boli prvou firmou na Slovensku, ktoré podrobnú správu o plnení svojich záväzkov voči spoločnosti vydali.