Ako sa stať „firemným občanom?“

Pozadie:

Konferencia o spoločenskej zodpovednosti firiem pravidelne ponúka možnosť porovnania jednotlivých korporátnych politík a projektov v oblasti zodpovedného podnikania. Okruh tém zahŕňa vzťah k spoločnosti, zamestnancom, životnému prostrediu a etiku v podnikaní.

Podujatie organizuje nadácia Pontis a Business Leaders Forum. Piaty ročník sa uskutoční 22. mája 2008 v bratislavskom kongresovom centre Technopol. Pozvanie prijali nielen firmy ale aj poprední zahraniční experti na zodpovedné podnikanie.

Otázky:

Zodpovedné podnikanie je chápané ako vyššia úroveň podnikateľskej činnosti. Na Slovensku sa často zamieňa s filantropiou, ktorá však tvorí iba jeho časť. „. Filantropia zostáva súčasťou činností firmy. Do popredia sa však dostáva aj ochrana životného prostredia, vzťahy so zamestnancami, zákazníkmi, etika podnikania. Všetky tieto súčasti zodpovedného podnikania sú dôležité, preto by firma, ktorá chce svoju zodpovednosť pojať komplexne, nemala na ne zabúdať,“ vysvetľuje Michal Kišša, programový koordinátor nadácie Pontis.

Program konferencie sa organizátori snažia každoročne posúvať vpred a pozývať odborníkov z celého sveta. Výsledkom je narastajúci počet účastníkov. Zatiaľ potvrdilo svoju účasť na tomto ročníku 150 hostí a zostáva ešte približne 20 voľných miest.

Organizátori sa zamerali na trendy v zodpovednom podnikaní, životné prostredie a dialóg so stakeholdermi – čiže s tými, s ktorými si firma vytvára v rámci svojej činnosti vzťahy. Popoludňajšia časť je venovaná praktickým príkladom od firiem, ktoré sa na Slovensku tejto téme venujú. Svoje riešenia, či nápady predstavia na druhom ročníku Trhoviska firemných riešení. Presný program je k dispozícií na www.blf.sk/konferencia2008. Zaregistrovať sa je možné do 19. mája na www.blf.sk/registracia.

Pozície:

Michal Kišša, programový koordinátor nadácie Pontis: „Pre firmy je zodpovedné podnikanie jednou z ciest, ako sa stať tzv. firemným občanom, čiže začleniť sa do spoločnosti, od ktorej si nielen niečo berie, ale jej aj niečo dáva. Predstavme si firmu ako človeka, ktorý má každý deň interakcie so svojim okolím. Z pohľadu človeka sú to jednotlivci, štát, firmy, ale aj ostatné inštitúcie. So všetkými si vytvára určité vzťahy. A veľmi podobné vzťahy si vytvára aj firma. A keď chce byť úspešná, mala by si tieto vzťahy udržiavať na dobrej úrovni. Takisto jej môže zodpovedné podnikanie priniesť aj nové obchodné príležitosti. Na Slovensku sa téme venuje z tohto hľadiska len naša konferencia. Preto je pre zástupcov firiem konferencia vždy odborne zaujímavá.“

Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko: „Sme radi, že jednou z tém tohoročnej konferencie o spoločenskom podnikaní je aj problematika životného prostredia. Mnohí ľudia považujú telekomunikačné odvetvie za čistý a ekologicky neškodný priemysel. My  si však uvedomujeme, že každá aktivita človeka má vplyv na životné prostredie a preto pracujeme na tom, aby sme dopad našich aktivít na životné prostredie zodpovedne riadili. Environmentálny manažment  je  jedným z biznis princípov, na ktorom je postavené naše spoločensky zodpovedné podnikanie. Uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti vo vzťahu k životnému prostrediu považujeme za obzvlášť kľúčovú oblasť, pretože k životnému prostrediu by mali firmy pristupovať zodpovedne a so zvýšenou pozornosťou.“

Ignacio Jacquotot, generálny riaditeľ VÚB banky a prezident Business Leaders Forum si myslí, že na to, aby firma bola zodpovedná, nestačí dodržiavať zákon, ale treba ísť nad jeho rámec. „Počet firiem, ktoré sa snažia podnikať tak, aby to bolo prospešné nielen pre predávajúceho a kupujúceho, ale pre všetkých – tých, ktorí žijú v tom istom prostredí, meste, či krajine, narastá. Naozajstnými biznis lídrami sa stanú tí, ktorí budú konať v súlade s očakávaniami spoločnosti.“