Keď narazí biznis na ľudské práva

Zdroj: Wikimedia, autor: work of the United States Federal Government (public domain)

Európska komisia oznámila 10. januára mená spoločností, ktoré budú realizovať nový projekt tematicky zameraný vzťah biznisu a ľudských práv. Ľudské práva sú jednou z dôležitých dimenzií aktivít spoločensky zodpovedného podnikania. Nový záujem Európskej komisie o politiky CSR (oznámenie z októbra 2011) zahŕňa aj otázku zohľadňovania ľudských práv v aktivitách a stratégiách firiem.

Cieľom Európskej komisie v tomto smere je  predovšetkým snaha o podporu zavádzania usmernení z dielne Organizácie spojených národov.
Komisia včera oznámila mená organizácii, ktoré budú realizovať v roku 2012 projekt , ktorého výstupom budú špecifickejšie usmernenia pre tri vybrané sektory podnikania (ich definitávny oznámi Európska komisia vo februári) . Tieto usmernenia sa budú tvoriť v úzkej koordinácii so zástupcami týchto sektorov a vedúcu úlohu v tomto procese zohrajú Institute for Human Rights and Business a organizácia Shift.

Inštitút pre ľudské práva a biznis (IHRB) je globálnym centrom excelencie pre expertízu o vzťahoch biznisu a medzinárodne proklamovaných štandardov ľudských práv. Snaží sa o vytvorenie priestoru na dialóg a nezávislé analýzy, ktoré majú zlepšiť pochopenie úlohy biznisu pri ochrane a rešpektovaní základných a uznaných ľudských práv.

Shift je nezávislá nezisková organizácia mapujúca prax vo vzťahu biznis-ľudské práva, pričom jeho pracovníci boli priamo účastní pri vypracovávaní usmernení OSN. Shift produkuje na základe skúseností z praxe verejné vzdelávacie materiály.

Až do 29 januára môžu všetci zainteresovaní navrhovať (na základe zoznamu kritérií zverejneného na tejto stránke), ktoré tri sektory by mali byť do tohto pilotného projektu zapojené.  

Na posilňovaní schopnosti malých a stredných podnikov v oblasti ľudských práv bude zase pracovať Bernard Bruhes International v spolupráci s Global CSR. Podporu bude zabezpečovať UEAPME (Európska asociácia remesiel a malých a stredných podnikov). Ich úlohou je vypracovať prípadové štúdie ako sa malé a stredné podniky vysporiadavajú z otázkou ľudských práv a mapovať prípady a situácie, ktoré môžu byť z tohto hľadiska rizikové.

Základný kontext k téme a spôsobom, akým môže podnikanie negatívnym spôsobom vplývať na ľudské práva možno nájsť napríklad tu.