CSR je čoraz populárnejšie

Ešte pred piatimi rokmi tvorili finančné dary dominantný spôsob, akým firmy podporovali mimovládne neziskové organizácie a prispievali tak na ich verejnoprospešné aktivity. Dnes už prechádzajú na inovatívne formy firemnej angažovanosti.

Firmy stále častejšie využívajú nefinančné formy pomoci ako napr. poskytnutie vlastných výrobkov, služieb, času zamestnancov, know-how, poskytnutie zázemia či odbornú pomoc. Takúto formu pomoci využilo v roku 2008 takmer 60 % firiem, ktoré sa zapojili do tohtoročného prieskumu o stave firemnej filantropie, ktorý uskutočnilo Fórum donorov v spolupráci s týždenníkom TREND.

V minulom roku firmy využili vo väčšej miere formu darovania prostriedkov z vlastného zisku. Neostali teda iba pri asignácii 2% podielu zaplatenej dane, ale siahli pri podpore verejnoprospešných aktivít aj na vlastné zdroje. Objem takto darovaných prostriedkov sa berie do úvahy pri zostavení rebríčka TOP firemný filantrop.