Európa na obraz občanov: Aké sú možnosti?

Zdroj: European union, 2012

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Aktívne občianstvo

Keďže program sa v súčasnom programovom období (2007-2013) zameriava predovšetkým na podporu aktívneho európskeho občianstva, jeho hlavnou cieľovou skupinou sú občania (zastúpení samosprávami miest a obcí), organizácie občianskej spoločnosti či záujmové združenia rôzneho charakteru. Podporené aktivity musia mať cezhraničný rozmer v duchu európskych hodnôt a musia umožniť konštruktívne kontakty ľudí z rôznych členských krajín.

Niektoré tematické zamerania aktivít programu sú stále (budúcnosť EÚ, dopad politík EÚ na občanov, participácia a demokracia, socioekonomický blahobyt Európanov a medzikultúrny dialóg). Časť sa ale každý rok aktualizuje podľa tém, o ktorých sa práve hovorí.

Projekty by ideálne mali odrážať aj tematické zamerania jednotlivých „európskych rokov“. Aktuálne je to Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Rok 2011 sa zase niesol v znamení dobrovoľníctva, ktoré je jedným zo základných prejavov aktívneho občianstva. Preto dobrovoľnícke organizácie patria medzi typických žiadateľov v tomto programe.

Aké sú možnosti?

Spájanie ľudí tam, kde žijú

Európe i vo svete je bežnou praxou, že veľké mestá i malé obce majú svoje partnerské mestá v zahraniční. Aby z týchto partnerstiev neťažila len samospráva, ale dostali sa aj k ľuďom, podporuje program Európa pre občanov vo svojej prvej akcii (Aktívni občania pre Európu) projekty stretnutí občanov takýchto partnerských miest. Tematické zameranie stretnutí môže byť rôzne, no malo by odrážať ciele projektu. Najmenej polovica účastníkov stretnutí nemá spadať do skupiny volených zástupcov obcí a zamestnancov samospráv.

Výzvy v tejto akcii majú termíny až trikrát ročne. V prvej tohtoročnej fáze schvaľovania grantov získal podporu napríklad projekt obec Horné Srnie (skautské diskusie), mesto Šaľa (víkendové stretnutie s partnerskými mestami), obec Imeľ (projekt Patríme spolu – generačné stretnutie), obec Balog nad Ipľom, obec Veľké Ludince (letný tábor umelcov – cesta k európskej spolupatričnosti a solidarite) a mesto Nové Zámky (festival tradícií a generácií partnerských miest). Najbližší možný termín na predkladanie takýchto typov grantov je 1. september 2012.

V druhej úrovni podporuje program vytváranie sietí miest, ktoré sú zamerané na riešenie podobných problémov v porovnateľných samosprávach. Cieľom je tiež zapojiť mestá do tvorby európskych politík, ktoré sa ich týkajú.

(Viac informácii prinesieme zajtra v rozhovore so zástupkyňou mesta Brezno a priblížime tiež aktuálne trendy v medzinárodnej spolupráci miest a obcí, tak ako ich zmapovalo Združenie miest a obcí Slovenska.)

Aktivizácia občianskej spoločnosti

Jednou z najväčších pridaných hodnôt programu je možnosť posilniť kapacity neziskového sektoru a ich sieťovanie. Podpora neziskových organizácií pritom môže byť smerovaná aj na bežný chod. Zo Slovenska, ako jedna z mála organizácií v EÚ, už druhý rok čerpá prevádzkový grant napríklad organizácia Central and Eastern Citizenship Network so sídlom v Banskej Bystrici. Náplňou práce CEECN je podporovať autentické občianske iniciatívy v celom regióne strednej a východnej Európy prostredníctvom priamej pomoci a vytvárania partnerstiev medzi mimovládnymi organizáciami. Tie umožňujú posilňovať ich organizačný rast a výmenu nápadov a osvedčených postupov.

Konkrétne projekty iniciované občianskou spoločnosťou majú tento rok slovenského zástupcu podobe regionálnej diskusie Stredoeurópske fórum, ktorého štvrtý ročník sa bude konať v novembri v Bratislave. (Rozhovor s organizátorkou Martou Šimečkovou o skúsenostiach s programom Vám prinesieme v stredu).

Skúsenosti s programom pre podporu ad hoc projektov má zo Slovenska celé spektrum nadácií – Nadácia Orange, Nadácia Pontis, Ekofond, Nadácia U.S. Steel Košice, Nadácia Intenda, Nadácia Tatrabanky a mnohé ďalšie.

Program Európa pre občanov podporuje aj veľké európske think-tanky, ktoré formulujú pozície k vývoji európskej integrácie a pozície k jednotlivým sektorálnym politikám. Niektoré granty na významné podujatia, štúdie a informačné nástroje zadáva nepravidelnými výzvami priamo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru.

Odpúšťať, ale nezabúdať

„Aktívna európska pamiatka“ je posledná z akcií programu Európa pre občanov, ktorá zaznamenala zatiaľ najväčší nepomer záujmu a alokovaných prostriedkov. Jeho cieľom je pripomínať obdobie stalinizmu a nacizmu v Európe a jeho obetí. V roku 2011 boli z tejto kapitoly na Slovensku podporené organizácia Človek v ohrození na projekt Zabudnuté príbehy. V rámci neho hľadali študenti vo svojom okolí pamätníkov komunistického režimu, ktorých príbeh z obdobia totality mali zdokumentovať pútavou formou.

Úspešným žiadateľom bol aj Ústav pamäti národa na projekt – Oral History – Svedkovia z obdobia neslobody. Ústav systematicky zdokumentoval širokú databázu filmových záznamov so svedeckými výpoveďami o praktikách totalitných režimov na Slovensku.

Slovensko má rezervy

Geografické rozloženie príjemcov z programu Európa pre občanov hrá zatiaľ v neprospech uchádzačov zo Slovenska. Ako sa uvádza v hodnotiacej správe programu, najviac úspešných projektov je zo západnej, strednej Európy a z Talianska. Slovensko patrí k „podvyživenejším“ účastníkom programu.

Preto sa do návrhu nového Sprievodcu programom dostala formulácia o tom, že „[Európska] komisia a výkonná agentúra si vyhradzujú právo zabezpečiť vyvážené geografické rozdelenie vybraných príjemcov.“

Do konca roku 2011 sa podporu podarilo získať 106 slovenským projektom. Väčšina boli na projekty v rámci stretnutí občanov družobných miest. Len za rok 2011 je štatistika nasledovná: pri stretnutí občanov partnerských miest bolo z 70 podaných žiadostí podporených 31 projektov, pri tematických sieťach partnerských miest len 1 projekt z 10 žiadostí a pri aktívnej európskej pamiatke boli uspokojení 3 zo 17 uchádzačov.

Pre akékoľvek otázky potenciálnych žiadateľov o grant z projektu Európa pre občanov funguje na Slovensku Európsky kontaktný bod (rozhovor s jeho riaditeľkou Mirkou Ľachkou prinesieme v piatok).