Farmaceutické firmy – problémy s imidžom

Farmaceutický priemysel klesol z prvého na tretie miesto v rebríčku švajčiarskej výskumnej firmy Covalence, ktorá hodnotí, ako sú korporácie vnímané v etickej oblasti. Predbehol ho automobilový priemysel a technologický hardware. Za posledných dvanásť mesiacov dokonca klesol na 8. miesto spomedzi desiatich hodnotených.

Znamená to, že farmaceutické firmy majú v poslednom čase problém komunikovať tak, aby zlepšovali svoju reputáciu. Podľa správy za to môže:

Zníženie celkovej hodnoty EthicalScore spôsobilo najmä kritérium „Product Human Risk“ – riziko výrobku pre človeka. Inak povedané, vo verejných diskusiách sa často objavovali správy o rizikách farmaceutických produktov na zdravie človeka.

Vo verejnej diskusii sa prejavuje istá „únava z filantropie“ – filantropné aktivity ako bezplatné poskytovanie liekov pritiahli menšiu pozornosť médií a tým menej prispievali k budovaniu dobrého imidžu korporácií.

V oblasti korporátnej etiky sa v poslednom čase kladie omnoho väčší dôraz na environmentálne kritériá, v tých však farmaceutické spoločnosti nedosahujú vysoké skóre. Budovaniu ich reputácie by teda pomohlo, ak by sa priority opäť naklonili smerom k sociálnym otázkam.

Podľa Covalence je to najlepšie, čo farmaceutické spoločnosti môžu pre svoj imidž v súčasnosti urobiť, zviditeľňovanie v téme inovatívnych liečiv poskytovaných chudobným krajinám. Tá v sebe totiž spája pozitívnu hodnotu produktu, špecifický spôsob tvorby cien, distribúcie a úpravy duševného vlastníctva, čím vytvára obraz skutočne integrovaného, spoločensky zodpovedného správania.

Rebríček Covalence pracuje so 45 kritériami, ako sú pracovné štandardy, nakladanie s odpadom, ľudské práva a pod. Systém analyzuje tisícky dokumentov z médií, mimovládnych organizácií, firiem a iných zdrojov a na ich základe mapuje vývoj reputácie spoločnosti. Monitoruje desať sektorov a v nich nesať firiem, považovaných za lídrov na základe Dow Jones World Index.