Kultúra by mohla byť hospodársky významnejšou

Krátka správa

Daňové dobropisy a znížená DPH na kultúrne diela by mohli stimulovať umelecký sektor natoľko, že by mohol významnejšie prispieť k hospodárskemu rastu a vytváraniu nových pracovných miest. Konštatujú to poslanci Európskeho parlamentu vo svojej správe z 22. januára 2008.

Problémom zostáva otázka duševného vlastníctva. Podľa viacerých poslancov by bolo vhodné prijať opatrenia, podľa ktorých by sa súčasné digitálne pirátstvo prestalo chápať ako kriminálny čin, ale ako legálne zdieľanie dát s istými pravidlami. Poslanci zo skupiny Zelených/EFA už odštartovali kampaň „Nekradol by som.“ (EurActiv 22/01/08).

Priemysel kultúry zamestnáva v súčasnosti asi 5 mil. Európanov a na tvorbe celkového HDP bloku EÚ-27 sa podieľa 2,6%. Toto priemyselné odvetvie má potenciál v budúcnosti rýchlo rásť. Správa, ktorej autorom je poslanec Guy Bono (PES, FR), podčiarkuje dôležitosť dostatočného financovania kreatívnej práce v sektore. Predpokladá to ale vytvorenie takej fiškálnej sústavy, ktorá by bola zameraná v prospech kultúrneho priemyslu.

Poslanecká správa vyzýva Komisiu, aby vytvorila sadu pravidiel, ktorá by dala do súladu právo na duševné vlastníctvo a prístup ku kultúrnym dielam. Navyše by mali byť tieto riešenia vhodné a citlivé ako voči malým, tak aj veľkým subjektom trhu. Zároveň je potrebné zvyšovať povedomie o problematike autorského práva medzi spotrebiteľmi.

Poslanci vyzvali Komisiu aj na vypracovanie programu finančnej podpory pre elektronické knižnice a publikáciu hudobných a divadelných diel. Takto poskytnutá pomoc by mala byť spravovaná nadnárodne. Správa podnecuje na zriadenie pracovnej skupiny, ktorá by sa mala zaoberať problematikou kultúry a kreatívnej ekonomiky.

Správu poslanca Bona už schválil Výbor EP pre vzdelávanie a kultúru. Text bol členmi Výboru v značnej miere spripomienkovaný a doplnený. Dokument teraz čaká na schválenie v pléne EP.