Legislatívne nastavenie na Slovensku firmy demotivuje k darcovstvu

Podľa výsledkov tohtoročného merania darcovských aktivít prostredníctvom metodiky Štandard komunitné investovanie až 59 % prostriedkov, ktoré firmy venujú na filantropické aktivity smerujú do komerčných iniciatív ako sponzoring alebo cause-related marketing. V porovnaní s rovnakým meraním minulý rok je to takmer dvakrát viac, pričom sumy poskytnuté na charitatívne dary poklesli zo 47 % na 28 % v súčasnosti. Podľa Lenky Surotchak za výsledky merania môže legislatívne nastavenie na Slovensku. Firmy si nemôžu dary odpisovať zo základu dane, takže po asignácii 2 % nemajú žiadnu motiváciu k ďalšiemu darcovstvu.

Metodiku Štandard komunitné investovanie (ŠKI) firmy využívajú na meranie efektivity svojich darcovských aktivít. Spoločnosti môžu na jednej strane sledovať náklady na darcovské a filatropické aktivity, ktoré vynaložili. Na druhej strane aj spoločenský dosah ich sociálneho investovania. Túto metodiku tento rok využilo šesť spoločností – KPMG Slovensko spol. s.r.o., Provident Financial, s.r.o, Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., VÚB banka, a.s., Východoslovenská energetika, a.s., a Západoslovenská energetika, a.s.

Zástupcovia týchto firiem si ešte minulý týždeň na 1. fóre firemnej filantropie prevzali čestné certifikáty. „ŠKI je výnimočná pomôcka na revíziu našej firemnej stratégie. Zistili sme, do ktorých oblastí najviac investujeme svoje finančné prostriedky, čas a energiu. Určili sme tie, v ktorých by sme mohli alebo chceli pridať, a našli sme nové oblasti, ktoré sú celospoločensky poddimenzované,“ tvrdí Martina Slezáková, vedúca štábneho útvaru spoločenskej zodpovednosti VÚB banky a. s.

Boris Peško z úseku Marketingu a komunikácie Východoslovenskej energetiky a. s. povedal, že ŠKI odhalila rezervy v spôsobe evidencie nefinančnej angažovanosti spoločnosti. „Metodiku zároveň považujeme za nástroj, ktorý si vyžaduje niekoľkoročnú systematickú prácu na to aby sme ho plne využili,“ vysvetlil Boris Peško.

ŠKI vznikla vo Veľkej Británii a stala sa medzinárodne uznávanou metodikou na meranie firemného darcovstva a komunitného investovania. Využívajú ju aj spoločnosti v USA, Kanade, Austrálii, ale aj v Českej republike.