Najzvedavejší sú stále akademici

Foto: www.mmisso.com

Európska komisia každoročne zverejňuje správu hodnotiacu prácu so žiadosťami o sprístupnenie dokumentov, ktoré je povinná vybavovať a archivovať. Celkovo ich za rok 2011 dostala necelých 6 500. Prípadnú nespokojnosť žiadateľov rieši európsky ombudsman.

V roku 2011 pochádzalo opäť najviac žiadostí o poskytnutie prístupu k dokumentom Komisie z akademických kruhov, viac ako 25 %. Hneď za nimi sa umiestnili právnici, resp. právnické firmy s 11 %, nasledované organizáciami občianskej spoločnosti. U asi 34 % žiadostí nie je Komisia schopná socio-profesný profil žiadateľa identifikovať, nakoľko jeho uvedenie to nie je povinné.

Najčastejšie sa o interné dokumenty zaujímajú jednotlivci a organizácie z Belgicka, čo je pravdepodobne dôsledkom tohto, že v Bruseli sídlia mnohé think-tanky, asociácie a konzultačné spoločnosti ako aj samotné inštitúcie EÚ, ktoré tiež môžu od Komisie žiadať sprístupnenie konkrétnych podkladov. Menej častými žiadateľmi sú aj verejné orgány (iné než inštitúcie EÚ) a novinári.

Stále zo štatistík vyplýva, že staré členské štáty sa o dianie zaujímajú viac ako krajiny, ktoré sa členom stali pred menej ako 10 rokmi. Slovensko sa na celkovom počte podieľa 0,56 % (36 žiadostí).

Komisia uvádza, že plný prístup k žiadaným dokumentom udelila v približne štyroch z piatich prípadov, teda asi v 80 % žiadostí. Najčastejšie sú to dokumenty v pôsobnosti Generálneho sekretariátu EK, Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu, hospodárskej súťaže, zdravia a ochrany spotrebiteľa a životného prostredia.

Najčastejšou výnimkou zodpovednou za jednu štvrtinu nevybavených požiadaviek, pre ktorú Komisia môže odmietnuť prístup, je „ochrana rozhodovacieho procesu“ v samotnej Komisii a to aj v prípade, kedy sa ešte len rozhodnutie formuje ale aj u materiálov, ktoré boli určené pre vnútorný rozhodovací proces, kde už rozhodnutie padlo. Druhé miesto je dôvod ochrany prebiehajúcej inšpekcie, vyšetrovania alebo auditu (napríklad dokumenty súvisiace s prebiehajúcou procedúrou pre porušenie zmlúv) .

Oproti minulému roku bolo viac prípadov, kedy Komisia prístup odmietla z dôvodu ochrany obchodných záujmov, ochrany medzinárodných vzťahov ale aj z dôvodu ochrany súkromia a integrity jednotlivcov.

Európsky ombudsman uplynulý rok riešil 17 prípadov sťažností na spôsob, akým Európska komisia vybavila niektoré žiadosti. V jednom nekonštatoval žiadne pochybenie, 8 ich skončilo napomenutím a  8 ich bolo uzavretých s priatím ďalších krokov (súdna cesta). V minulosti Všeobecný súd EÚ riešil napríklad odpor členských štátov voči zverejňovaniu dokumentov ich produkcie, ktoré sa nachádzajú v archívoch Európskej komisie.