Neziskové organizácie v období hospodárskej krízy

Hlavnou témou stretnutia predstaviteľov nadácií na stretnutí Fóra donorov, ktoré sa uskutočnilo 27. januára 2009 v Bratislave boli spôsoby ako sa pripraviť na negatívne vplyvy finančnej krízy na sociálne a inak znevýhodnené skupiny občanov. Jeho členovia udeľujú finančné prostriedky tretím osobám a chcú sa aktívnejšie podieľať na rozvoji slovenského mimovládneho neziskového sektora, posilnení postavenia donorov, ako aj na podpore a presadzovaní myšlienky zodpovedného darcovstva a filantropie v Slovenskej republike.

Neziskový sektor počíta s tým, že podniky musia znížiť objem financií, ktoré zo svojich rozpočtov poskytujú na verejnoprospešné projekty. Slovensko dôsledky hospodárskej krízy neobišli a so zvyšujúcim sa počtom nezamestnaných sa však zväčšuje aj počet tých, ktorí sa obracajú na neziskové organizácie so žiadosťou o finančnú alebo materiálnu pomoc.

Firmy pod vplyvom nových okolností budú dôsledne selektovať na aké dobročinné projekty vynaložia svoje prostriedky. V dôsledku toho aj nadácie musia zefektívniť hospodárenie. Neziskový sektor si podľa riaditeľky Nadácie otvorenej spoločnosti-Open Society Foundation Aleny Pánikovej uvedomuje, že mnohé organizácie budú čeliť existenčným problémom. To by sa mohlo potom premietnuť aj v spoločenských odvetviach, ktoré sú ich prioritou. Ako príklad uviedla nadácie, ktoré sa zaoberajú rómskou otázkou.

Zástupcovia neziskového sektora pripustili, že viaceré pravdepodobne pristúpia k modifikovaniu oblastí, ktorým sa budú venovať. Väčšina z nich sa viac zameria na sociálne témy a podporu tých, ktorých kvalitu života kríza najviac ovplyvní a iniciatívy napríklad na ochranu životného prostredia budú v úzadí.