Ocenenie pre slovenské spoločensky zodpovedné firmy

Krátka správa

Ak máte vo svojom okolí firmu, ktorá sama z vlastnej iniciatívy vykonáva dobročinnú alebo filantropickú aktivitu, dajte o nej vedieť. Nadácia Pontis vyhlásila už v poradí ôsmy ročník udelenia ceny Via Bona (v preklade „Dobrá cesta“). Nominácie možno posielať do 29. februára 2008.

Nadácia udelí cenu v šiestich kategóriách: Hlavná cena pre veľké podniky, Hlavná cena pre malé a stredné podniky, Cena za dlhodobé partnerstvo, Cena za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne, Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt a Čestné uznanie za mediálny prínos. Platí základná zásada, že ak firma získala v minulosti jednu z cien, počas nasledujúcich dvoch rokov sa o ňu nemôže opätovne uchádzať.

Via Bona nie je len súťažou, ale má aj symbolický a osvetový význam. Každoročne sa stáva zdrojom inšpirácie pre vznik rôznych projektov založených na medzisektorovej spolupráci. Podniky majú možnosť verejne predstaviť svoje nekomerčné aktivity a zároveň mimovládne organizácie a jednotlivci môžu prostredníctvom podania nominácie vyjadriť týmto firmám svoje poďakovanie za spoluprácu a pomoc.

Zjednodušene povedané, jediným kritériom pre nomináciu je, aby bola firma spoločensky zodpovedná. Spoločenskú zodpovednosť firiem (CSR), definuje Európska komisia nasledovne: „Je [to] koncepcia, v rámci ktorej spoločnosti na dobrovoľnom základe do svojich podnikových operácií, ako aj do interakcie so zúčastnenými stranami, začleňujú aj sociálne a environmentálne aspekty. Ide o podniky, ktoré sa rozhodnú konať nad rámec minimálnych právnych požiadaviek a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv v záujme riešenia spoločenských potrieb. Vďaka [CSR] môžu podniky všetkých veľkostí v spolupráci so svojimi zúčastnenými stranami napomáhať pri dosahovaní rovnováhy pri realizácii hospodárskych, sociálnych a environmentálnych cieľov. Či už v kontexte EÚ alebo v celosvetovom meradle sa [CSR] stáva čoraz dôležitejšou témou v rámci diskusie o globalizácii, konkurencieschopnosti a trvalo udržateľnom rozvoji. Európska podpora [CSR] je odrazom potreby chrániť spoločné hodnoty a zvyšovať úroveň solidarity a súdržnosti.“

Viac informácií o cene Via Bona, ako aj pravidlá a nominačné formuláre nájdete na linke www.viabona.sk.