Prehľad aktivít združenia Business Leaders Forum 2004 – 2006

Business Leaders Forum

Spoločenská zodpovednosť firiem je cieľavedomé úsilie firiem prispievať k trvaloudržateľnému rozvoju krajiny. Takýto prístup firiem sa prejavuje riešením výzievv troch základných oblastiach:

 • Ekonomická oblasť
  • Uplatňovanie princípov dobrého spravovaniaa transparentného riadenia spoločnosti
  • Uplatňovanie kódexu podnikateľského správania
  • Dodržiavanie a monitorovanie štandardov, zásad a smerníc zodpovedného podnikania v dodávateľskom reťazci
  • Používanie etickej propagácie a reklamy
 • Sociálna oblasť
  • Dodržiavanie pracovných štandardov
  • Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť zamestnancov
  • Dodržiavanie ľudských práv a rovnosti príležitostí
  • Rozvoj ľudského kapitálu
  • Realizácia zamestnaneckých programov na podporu komunity
 • Environmentálna oblasť
  • Zavádzanie výroby a inovácia produktov a služiebpodľa ekologických kritérií
  • Aplikácia ekologickej politiky vo vnútri firmy
  • Zmenšovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie
  • Ochrana prírodných zdrojov

Spoločensky zodpovedné podnikanie je pre firmy prínosomvo viacerých oblastiach:

 • umožňuje manažovať riziká
 • pomáha zvyšovať zisky a znižovať náklady
 • podporuje inováciu
 • pomáha udržať si legitimitu
 • posilňuje značku a budovanie dôvery klienta
 • umožňuje lepší manažment ľudských zdrojov
 • zvyšuje príťažlivosť pre investorov

Plné znenie správy nájdete na tejto linke.