Analýza dobrovoľníckej práce mladých Európanov

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Analýza poukazuje na fakt, že nie vo všetkých členských štátoch majú vlády vypracované a riadia sa podľa presných stratégií pre podporu mládežníckej dobrovoľníckej činnosti. Ukazuje sa napríklad, že táto činnosť funguje lepšie v krajinách, kde jej na jej podporu vytvorený aj vhodný a najmä adresný legislatívny rámec, čiže tam, kde majú zákony, špeciálne vytgvárajúce podmienky pre dobrovoľnícku prácu mladých ľudí.

V mnohých členských štátoch EÚ si vlády nie dostatočne uvedomujú význam dobrovoľníckej činnosti mladých ľudí a preto tam chýba aj efektívna koordinácia všetkých vládnych a mimovládnych inštitúcií a orgánov. Vlády by mali prijímať špecifickejšie a viac na mieru šité opatrenia na podporu tejto činnosti mládeže s osobitným zameraním na tých mladých, ktorí pochádzajú z hendikepovaného prostredia a teda prirodzene nemajú dostatok príležitostí (vrátane neformálnej kvalifikácie) zapájať sa do dobrovoľníckej činnosti.

Dobrovoľníka práca by mala byť chápaná aj ako vhodné premostenie vzdelania a zamestnania. Preto treba viac podporovať takú dorbovoľnícku činnosť, ktorú možno chápať ako neformálnu prípravu na budúce zamestnanie, ktorá poskytuje nové možnosti vzdelávania sa a zvyšovania kvalifikácie. Navyše je táto práca vítaným a dôležitým prejavom mladých ľudí, ktorý svedčí o ich záujme zúčastňovať sa na živote spoločnosti ako takej, ale aj regionálnych či miestnych spoločenstiev.


Analýzu v plnom znení nájdete v anglickom jazyku tu.