Bezzubé návrhy protikorupčných opatrení

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Analytik Health Policy Institute podrobuje analýze nasledovných 10 odporúčaní, ktoré ministerstvu zdravotníctva adresovalo Lekárske odborové združenie:

1. Verejné zoznamy čakacích dôb na zdravotné výkony.

2. Slobodný výber lekára pri prijatí do nemocnice. (poplatok za žiadaný výber ošetrujúceho lekára, operatéra a pôrodníka sa bude deliť medzi nemocnicu a vybraného lekára).

3. Zavedenie zverejňovania všetkých zmlúv uzatváraných medzi poisťovňami a poskytovateľmi, ako aj zverejňovanie uhradených faktúr a poskytnutej zdravotnej starostlivosti jednotlivým poskytovateľom.

4. Zavedenie viacčlenného štatutárneho orgánu v nemocnici – nemocničné rady.

5. Zavedenie vyššej trestnoprávnej a hmotnoprávnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov.

6. Zavedenie kontrolných rád v nemocnici so spoluúčasťou zamestnancov a s náležitými a účinnými právomocami.

7. Zavedenie povinnosti zdravotnej poisťovni oznamovať poistencovi aspoň raz ročne sumu, ktorú vynaložila zdravotná poisťovňa na poskytnutú zdravotnú starostlivosť ako aj sumu, ktorú zdravotná poisťovňa za poistenca neuhradila, hoci bola zdravotná starostlivosť riadne poskytnutá.

8. Zverejňovanie návrhov zamýšľaných zmlúv a obchodov pred uzatvorením v nemocnici a zverejňovanie všetkých zmlúv uzatvorených medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a dodávateľmi. Prehodnotiť výhodnosť všetkých uzatvorených zmlúv. Vykonať všetky právne kroky, vrátane zmeny legislatívy, smerujúce k ukončeniu nevýhodných zmlúv.

9. Zavedenie povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti odpovedať verejnosti na otázky týkajúce sa personálneho a materiálneho zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

10. Odstránenie korupcie v rozhodovaní o platoch medzi lekármi uplatnením širšieho schvaľovania platov v kontrolnými radami, rozhodnutie o plate lekára nesmie byť v rukách jedného človeka.

Po podrobnom rozpísaní pozitív a rizík každého odporúčania autor konštatuje, že „napriek viacerým zdanlivo veľmi efektívnym opatreniam, návrhy odborárov vyznievajú ako keby boli šité horúcou ihlou a preto viaceré myšlienky nie sú dotiahnuté do konca alebo nestoja na pevných základoch, čo sa im môže stať osudné“. (…) Pokiaľ však úmyslom týchto opatrení nie je eliminácia korupcie v zdravotníctve, ale vyvolanie verejnej diskusie na túto tému, tak tento úmysel sa v našom prípade LOZ zjavne podaril.“

Autork pridáva šesť vlastných odporúčaní, na ktoré podľa neho LOZ pozabudli.

Celé znenie analýzy nájdete na tejto linke