Kongresy, stánky a darované perá

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

"Je dobré, keď sú zákony jasné. Každý vie, čo môže a čo nie. Verte či nie, aj právnici majú radi, keď sú zákony napísané jednoznačne a nepripúšťajú dvojitý výklad. To platí osobitne vo vzťahu k novej legislatíve, ku ktorej neexistuje ustálená prax a judikatúra súdov.

Od začiatku decembra 2011 nadobudli účinnosť nové zákony regulujúce farmaceutický priemysel a ich vzťah k zdravotníckym pracovníkom.[2] Ešte predtým, ako zákony nenadobudli účinnosť, bolo z debát a diskusií o ich obsahu už zrejmé, že viaceré ustanovenia týchto zákonov požiadavku jasnej formulácie pravidiel nespĺňajú.

Vo všeobecnosti možno povedať, že nová legislatíva výrazne sprísňuje podmienky pre farmaceutické spoločnosti ako aj zdravotníckych pracovníkov v rôznych oblastiach vrátane propagácie liekov, organizovania lekárskych kongresov, kontaktov medzi farmaceutickými spoločnosťami a lekármi a návštevy lekárov zástupcami farmaceutických spoločností. Tento článok sa venuje otázkam, ktoré vyvstali práve v súvislosti s uvedenými témami. Keďže zákony už boli schválené, nevyjadrujeme sa k tomu, či ich považujeme za vhodné alebo nie. Považujeme však za úlohu právnikov vyjadriť sa k obsahu noriem a prispieť tak k rozumnému a jasnému výkladu nejednoznačných zákonov. V tomto článku by sme radi ponúkli výklad niektorých zákonných ustanovení, ktoré v praxi vyvolávajú množstvo otázok. V konečnom dôsledku nie je možné predpovedať, aký výklad si osvoja príslušné orgány a súdy. Myslíme si však, že argumenty uvedené nižšie môžu prispieť k tomu, aby prijali podobný výklad."

Celú analýzu je možné nájsť na stránkach Health Policy Institute