Spoločensky zodpovedné podnikanie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ako podnikať tak, aby z procesu a výsledkov produkcie firmy mal prospech širší okruh ľudí, je otázkou, ktorá je stará ako podnikanie samé. Známe sú prípady sociálneho utopistu Roberta Owena z Veľkej Británie, podnikateľov Andrewa Carnegie z USA alebo Tomáša a Jána Baťovcov z predvojnového Československa. Boli to charizmatické a zvyčajne aj filantropické osobnosti na vysokých postoch, ktoré do svojej podnikateľskej misie vkladali aj snahu o zveladenie lokality, v ktorej pôsobili.

Moderná história spoločensky zodpovedného podnikania (SZP) sa začínala písať v päťdesiatych rokoch minulého storočia, keď myšlienky zodpovedného podnikania naplno prenikli do odbornej literatúry pre manažérov. Treba si všimnúť, že prvé definície spoločensky zodpovedného podnikania sa opierali o manažérsky vzor, a vyzdvihovali jeho angažovaný postoj.

V roku 1953 Howard R. Bowen v knihe Social Responsibilities of the Businessman napísal: „Spoločenskázodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov usilovať sa o také stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú žiadúce z pohľaducieľov a hodnôt našej spoločnosti.“ Bowen sa vo všeobecnosti považuje za prvého teoretika spoločensky zodpovedného podnikania. Podľa neho nie je všeliekom na všetky bolesti tohto sveta, ale obsahuje dôležitú pravdu, ktorá musí viesť aktivity podnikateľovv budúcnosti.

V roku 1960 Keith Davis a Robert Blomstrom v knihe Business and its Environment definovali spoločenskú zodpovednosť ako „záväzok jedinca zvážiť dopad svojich rozhodnutí a činov na celý spoločenský systém. Podnikatelia uplatňujú spoločenskú zodpovednosť, keď zvažujú potreby a záujmy ostatných ľudí, ktorých podnikateľské aktivity môžu zasiahnuť. Ak tak konajú, potom dokážu dovidieť i veci, ktoré sú mimo úzko definovaných ekonomických a technických záujmov ich firmy.“


Celú publikáciu nájdete na stránkach Business Leaders Forum na tejto linke.